Teleinformatyka

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA  PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

KIERUNEK TELEINFORMATYKA
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
studia stacjonarne rekrutacja prowadzona jest na semestr letni

 1. Na studia drugiego stopnia KIERUNEK TELEINFORMATYKA może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów z tytułem inżyniera.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU TELEINFORMATYKA, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU TELEINFORMATYKA, podstawą kwalifikacji na studia  drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 4. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. 3).
 5. Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów - opisanych w pkt. 3) i 4) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

KRYTERIA PRZYJĘĆ ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci następujących kierunków studiów inżynierskich pierwszego stopnia oraz makrokierunków/studiów międzykierunkowych utworzonych na bazie poniższych  kierunków:

 • automatyka i robotyka, elektronika, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, fizyka techniczna, fotonika, informatyka, informatyka przemysłowa, informatyka stosowana, informatyka stosowana z komputerową nauka o materiałach, inżynieria akustyczna, inżynieria cyfryzacji, mechatronika, techniczne zastosowania internetu, teleinformatyka, telekomunikacja.

Absolwenci innych kierunków studiów niż wymienione powyżej przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Zakres testu kwalifikacyjnego

 • wiedza z matematyki i fizyki niezbędna do zrozumienia podstawowych zjawisk występujących w układach elektronicznych, sieciach teleinformatycznych wraz z ich otoczeniem,
 • wiedza na temat projektowania, eksploatacji i technik administrowania sieciami teleinformatycznymi,
 • wiedza z zakresu teorii obwodów elektrycznych, teorii sygnałów i metod ich przetwarzania oraz interfejsach i protokołach komunikacyjnych wykorzystywanych do transmisji danych,
 • wiedza z zakresu bezpieczeństwa systemów informacyjnych i komunikacji elektronicznej,
 • wiedza i umiejętności programowania niskiego i wysokiego poziomu oraz w zakresie inżynierii oprogramowania, technik projektowania, modelowania, tworzenia i testowania oprogramowania,
 • wiedza i umiejętności w zakresie technik bazodanowych i sposobów pozyskiwania informacji z baz danych,
 • wiedza w zakresie systemów operacyjnych, wirtualizacji, systemów czasu rzeczywistego oraz systemów wbudowanych i architektury systemów komputerowych, w szczególności warstwy sprzętowej, oraz urządzeń mobilnych i możliwości transmisji danych z wykorzystaniem tych urządzeń,
 • umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentów oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym.