Informatyka

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ INFORMATYKI

KIERUNEK INFORMATYKA

dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
studia stacjonarne rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy i letni,
studia niestacjonarne rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy

  1. Na studia drugiego stopnia KIERUNEK INFORMATYKA może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera).
  2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
  3. Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU: INFORMATYKA, INŻYNIERIA CYFRYZACJI, TELEINFORMATYKA, AUTOMATYKA I ROBOTYKA lub innych pokrewnych kierunków (po weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się) podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
  4.  Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów inżynierskich niż wymienione w pkt 3 podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.


KRYTERIA PRZYJĘĆ ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów inżynierskich kierunków:  informatyka, inżynieria cyfryzacji, teleinformatyka, automatyka i robotyka lub innych pokrewnych kierunków (po weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się).

Absolwenci innych kierunków studiów inżynierskich przystępują do testu lub rozmowy  kwalifikacyjnej

Zakres testu kwalifikacyjnego

  • algorytmizacja i programowanie komputerów,
  • podstawy architektury systemów komputerowych (architektura i zasady działania komputerów, technologie sieciowe, systemy mobilne, rozproszone i wieloprocesorowe, systemy operacyjne komputerów, systemy wbudowane),
  • bazy danych (relacyjne bazy danych, języki zapytań do baz danych, projektowanie struktur, funkcje systemu zarządzania bazami danych),
  • metody projektowania tworzenia, testowania, wdrażania systemów informatycznych (inżynieria oprogramowania),
  • inżynierskie zastosowania informatyki (systemy komputerowego wspomagania, modelowanie i symulacja, systemy obliczeniowe, systemy z wiedzą i wnioskowaniem, grafika i wizualizacja komputerowa).