Mechanika i budowa maszyn

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI  

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria mechaniczna
studia stacjonarne rekrutacja jest prowadzona na semestr zimowy i letni,
studia niestacjonarne rekrutacja jest prowadzona na semestr zimowy

 1. Na studia drugiego stopnia KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (z tytułem inżyniera).
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 4. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. 3)
 5. Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów - opisanych w pkt. 3) i 4) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

KRYTERIA PRZYJĘĆ ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów inżynierskich po kierunkach:

automatyka i robotyka, edukacja techniczno – informatyczna, budowa jachtów, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, lotnictwo i kosmonautyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, metalurgia, nawigacja, oceanotechnika, technika rolnicza i leśna, technologia drewna, transport, włókiennictwo, zarządzanie i inżynieria produkcji.

Absolwenci innych kierunków studiów inżynierskich przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Zakres testu kwalifikacyjnego

 • matematyka w zastosowaniach inżynierskich,
 • zasady, metody i techniki projektowania inżynierskiego, w tym:
  • ocena właściwości konstrukcji (metody pomiarów i metody analityczne),
  • dokumentacja konstrukcyjna, 
  • stosowanie technik informatycznych,
 • materiały konstrukcyjne metaliczne i niemetaliczne – właściwości i zastosowania,
 • techniki wytwarzania w budowie maszyn.