Zarządzanie i inżynieria produkcji

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych - wiodąca, dyscyplina inżynieria mechaniczna
studia stacjonarne rekrutacja jest prowadzona na semestr zimowy i letni,
studia niestacjonarne rekrutacja jest prowadzona na semestr zimowy

  1. Na studia drugiego stopnia KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (z tytułem zawodowym inżyniera).
  2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU ZARZĄDZANIE INŻYNIERIA PRODUKCJI, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
  3. Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
  4. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. 3)
  5. Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów - opisanych w pkt. 3) i 4) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjne oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego  stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

KRYTERIA PRZYJĘĆ ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO 

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów inżynierskich po kierunkach:

automatyka i robotyka, budownictwo, budowa jachtów, edukacja techniczno-informatyczna, energetyka, górnictwo i geologia, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, logistyka, lotnictwo i kosmonautyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, metalurgia,  oceanotechnika, technika rolnicza i leśna, technologia drewna, towaroznawstwo, transport, papiernictwo i poligrafia, włókiennictwo, zarządzanie i inżynieria produkcji.

Absolwenci innych kierunków studiów inżynierskich przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Zakres testu kwalifikacyjnego 

  • zasady, metody oraz techniki przygotowania, wytwarzania, nadzorowania, eksploatacji, zarządzania procesami i systemami produkcyjnymi  lub usługowymi w wybranym obszarze działalności (e-technologie, produkcja  i eksploatacja maszyn) z uwzględnieniem aspektów projakościowych, rachunkowości i finansów, zasad bezpieczeństwa, automatyzacji, uwarunkowań prawnych, ekologii, logistyki,
  • projektowanie inżynierskie obiektów i procesów technicznych oraz  tworzenie dokumentacji technicznej w wybranym obszarze  produkcji,
  • zastosowania informatyki w działalności gospodarczej, metody sterowania i zarządzania jakością, dokumentacja systemów i laboratoriów zgodnie z normami ISO, a także certyfikacja wyrobów, personelu i systemów,
  • przedsiębiorstwo w warunkach gospodarki rynkowej (podstawy działalności gospodarczej, czynniki sukcesu przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej, znaczenie marketingu, rachunkowości w działalności formy, czynnik ludzki w podnoszeniu konkurencji rynkowej).