Odnawialne źródła energii

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

KIERUNEK: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

dziedzina nauk inżynieryjno - techniczny - wiodąca, dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka - wiodąca,
dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo,
studia niestacjonarne rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy, studia stacjonarne rekrutacja prowadzona jest na semestr letni

  1. Na studia drugiego stopnia  KIERUNKU ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (z tytułem zawodowym inżyniera).
  2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
  3. Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
  4. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów inżynierskich, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. 3).
  5. Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów inżynierskich, nie spełniających wymogów - opisanych w pkt. 3) i 4) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

KRYTERIA PRZYJĘĆ ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów po kierunkach mieszczących się w dziedzinie:

  • nauk inżynieryjno-technicznych,
  • nauk rolniczych.

Absolwenci innych kierunków studiów inżynierskich niż wymienione powyżej przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Zakres testu kwalifikacyjnego

  • urządzenia do pozyskiwania i przetwarzania biomasy,
  • sposoby pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych,
  • możliwość wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,