Mikrobiologia stosowana

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (STACJONARNE) PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

KIERUNEK: MIKROBIOLOGIA STOSOWANA

dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina technologia żywności i żywienia
studia stacjonarne rekrutacja na semestr zimowy i letni

 1. Na studia drugiego stopnia KIERUNKU MIKROBIOLOGIA STOSOWANA może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU MIKROBIOLOGIA STOSOWANA, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU MIKROBIOLOGIA STOSOWANA, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 4. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. 3).
 5. Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów - opisanych w pkt. 3) i 4) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjnej  oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego  stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
UWAGA !
Dla kandydatów, posiadających tytuł zawodowy:
- licencjata lub magistra, rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzona jest tylko na semestr zimowy, a tok studiów obejmuje 4 semestry,
- inżyniera lub magistra inżyniera, rekrutacja prowadzona jest tylko na semestr letni, a tok studiów obejmuje 3 semestry.

KRYTERIA PRZYJĘĆ ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

O przyjęcie na studia bez testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów realizowanych na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa  ZUT w Szczecinie oraz  absolwenci, którzy uzyskali kompetencje w zakresie jednego z wymienionych dziedzin wiedzy:

 • nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinach: nauk biologicznych, nauk chemicznych, nauk fizycznych, nauk o Ziemi i środowisku,
 • nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach: inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 • nauk rolniczych
 • nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Absolwenci kierunków studiów z innych dziedzin nauki niż wymienione  powyżej przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Zakres testu kwalifikacyjnego obejmuje zagadnienia:

 • bakteriologia, 
 • immunologia,
 • mikrobiologia rolna,
 • mikrobiologia żywności,
 • mikrobiologia lekarska,
 • mikrobiologia sanitarna z epidemiologią,
 • wirusologia.

Polecane książki:

 1. Schlegel Hans  - Mikrobiologia ogólna, PWN
 2. Salyers Abigail A., Whitt Dixie D. - Mikrobiologia, Różnorodność chorobotwórczość i środowisko, PWN
 3. Szewczyk Eligia M. - Diagnostyka bakteriologiczna, PWN
 4. Żakowska Zofia, Libudzisz Zdzisława, Kowal Krystyna - Mikrobiologia techniczna, t. 1 i 2, PWN
 5. Gołąb Jakub, Jakóbisiak Marek, Stokłosa Tomasz, Lasek Witold - Immunologia, PWN
 6. Trojanowska Krystyna, Giebel Helena, Gołębiowska Barbara - Mikrobiologia żywności, Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy Poznań