Technologia żywości i żywienie człowieka

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

KIERUNEK: TECHNOLOGIA ŻYWOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina technologia żywności i żywienia
studia stacjonarne rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy i letni,
studia niestacjonarne rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy

 1. Na studia drugiego stopnia KIERUNKU TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. Dla kandydatów – absolwentów  KIERUNKU TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 4. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. 3).
 5. Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów - opisanych w pkt. 3) i 4) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
UWAGA !
Dla kandydatów, posiadających tytuł zawodowy:
- licencjata lub magistra, rekrutacja na studia stacjonarne prowadzona jest tylko na semestr zimowy, a tok studiów obejmuje 4 semestry,
- inżyniera lub magistra inżyniera, rekrutacja prowadzona jest tylko na semestr letni, a tok studiów obejmuje 3 semestry.

Nabór na studia niestacjonarne obejmuje wyłącznie kandydatów z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera i jest prowadzone na semestr zimowy.

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

O przyjęcie na studia bez testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów realizowanych na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa  ZUT w Szczecinie oraz  absolwenci, którzy uzyskali kompetencje w zakresie jednego z wymienionych dziedzin wiedzy:

 • nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinach: nauk biologicznych, nauk chemicznych, nauk fizycznych, nauk o Ziemi i środowisku,
 • nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach: inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 • nauk rolniczych
 • nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Absolwenci kierunków studiów z innych dziedzin nauki niż wymienione  powyżej przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Zakres testu kwalifikacyjnego

obejmuje zagadnienia:

 • charakterystyka surowców do produkcji żywności,
 • technologia produkcji żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • metody utrwalania żywności,
 • procesy chemiczne, termiczne i mechaniczne w technologii żywności,
 • analiza i ocena jakości żywności,
 • higiena i toksykologia żywności,
 • mikrobiologia żywności,
 • inżynieria procesowa i maszynoznawstwo,
 • chemia żywności i biochemia,
 • nowe technologie w produkcji funkcjonalnych dodatków do żywności,
 • opakowalnictwo w żywności,
 • fizjologia żywienia (trawienie i wchłanianie białek, tłuszczów i węglowodanów; fizjologiczna rola białka, tłuszczów i węglowodanów; metabolizm białek, lipidów i węglowodanów; hormonalna regulacja przemiany materii; rola wątroby),
 • zasady prawidłowego żywienia.

Polecane książki

 1. Praca zbiorowa pod red. Gawęckiego J., Hryniewieckiego L., Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. PWN, Warszawa 2012
 2. Murray R., Granner D.K., Mayes P.A., Rodwell V.W., Biochemia Harpera. PZWL, Warszawa 2008
 3. Ładoński W., Gospodarek T. 1986. Podstawowe metody analityczne produktów żywnościowych. PWN, Warszawa.
 4. Fortuna T., Juszczak L., Sobolewska-Zielińska J. 2001. Podstawy analizy żywności. Wyd. AR, Kraków.
 5. Praca zbiorowa pod redakcją T. Grabowskiego i J. Kijowskiego: Mięso i przetwory drobiowe. WNT Warszawa 2004.
 6. Praca zbiorowa pod redakcją Pisula A., Pospiech E. 2011. Mięso- podstawy nauki i technologii. SGGW Warszawa
 7. Jurczak M.E.: Ocena jakości mięsa – ocena surowców pochodzenia zwierzęcego, Wydawnictwo SGGW 2000;
 8. Kołczak T.: Biologiczne podstawy technologii mięsa, skrypt AR Kraków 1983;
 9. Gertig H., J. Przysławski: Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu. Wyd. Lekarskie PZWL, W-wa 2006.
 10. Seńczuk W. (red.): Toksykologia. Podręcznik dla studentów farmacji. PZWL, Warszawa 1990 (Wyd.I); Wyd. Lekarskie PZWL, W-wa 1994 (Wyd.II) ); Wyd. Lekarskie PZWL, W-wa 2002 (Wyd. III).
 11. Seńczuk W.(red.): Toksykologia współczesna. PZWL, 2006 (wyd.1).
 12. Gertig H.: Żywność a zdrowie. Podręcznik dla studentów. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 1996.
 13. Nikonorow M., B. Urbanek-Karłowska: Toksykologia żywności. PZWL, Warszawa 1987.
 14. Praca zbiorowa pod red. S. Ziajki, 1997. Mleczarstwo zagadnienia wybrane t.1 i 2 Wydawnictwo ART. Olsztyn
 15. Praca zbiorowa pod red. S. Ziajki, 2008. Mleczarstwo t.1  Wydawnictwo UWM. Olsztyn