Logistyka

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (STACJONARNE) PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

KIERUNEK: LOGISTYKA

dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych - wiodąca, dyscyplina: inżynieria lądowa i transport -wiodąca
studia stacjonarne rekrutacja prowadzona na semestr zimowy i letni

  1. Na studia drugiego stopnia KIERUNKU LOGISTYKA może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (z tytułem zawodowym inżyniera).
  2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu z tym, że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU LOGISTYKA, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
  3. Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU LOGISTYKA, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
  4. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów inżynierskich (wykaz kierunków poniżej), którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. 3).

WYKAZ KIERUNKÓW

  • budownictwo, budowa jachtów, chłodnictwo i klimatyzacja, chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane, edukacja techniczno-informatyczna, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, fizyka techniczna, górnictwo i geologia, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, logistyka, lotnictwo i kosmonautyka, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, metalurgia, nawigacja, nanotechnologia, oceanotechnika, ochrona środowiska, towaroznawstwo, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji, oraz innych kierunków, których efekty kształcenia odnoszą się do dyscyplin z obszaru nauk technicznych