Inżynieria chemiczna i procesowa

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

KIERUNEK: INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria chemiczna
studia stacjonarne rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy i letni,
studia niestacjonarne rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy

  1. Na studia drugiego stopnia KIERUNKU INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (z tytułem zawodowym inżyniera).
  2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
  3. Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
  4. Dla kandydatów – absolwentów  innych kierunków studiów inżynierskich, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. 3).
  5. Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów - opisanych w pkt. 3) i 4) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowa kwalifikacyjna oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

KRYTERIA PRZYJĘĆ ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu  kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów inżynierskich po kierunkach:

  • automatyka i robotyka, biotechnologia, biotechnologia środowiska, chemia, chemia budowlana, chemia informatyczna, chemia techniczna, elektrotechnika, energetyka, fizyka techniczna, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, nanotechnologia, ochrona środowiska,  papiernictwo i poligrafia, technologia chemiczna, technologia drewna, towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji

Absolwenci innych kierunków studiów inżynierskich  niż wymienione powyżej  przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Zakres testu kwalifikacyjnego

  • wiedza ogólna z zakresu przedmiotów podstawowych takich jak matematyka, fizyka i chemia niezbędna do rozwiązywania podstawowych problemów inżynierskich,
  • podstawowa wiedza z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej, technologii chemicznej oraz nanotechnologii.