Nanotechnologia

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

KIERUNEK: NANOTECHNOLOGIA

dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria materiałowa,
studia stacjonarne rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy i letni

 1. Na studia drugiego stopnia KIERUNKU NANOTECHNOLOGIA może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (z tytułem zawodowym inżyniera).
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU NANOTECHNOLOGIA , w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU NANOTECHNOLOGIA podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego  stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 4. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów inżynierskich, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. 3).
 5. Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów inżynierskich, nie spełniających wymogów - opisanych w pkt. 3) i 4) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjnej  oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego  stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

KRYTERIA PRZYJĘĆ ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu  kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów inżynierskich po kierunkach:

 • chemia, chemia biologiczna, chemia informatyczna, fizyka techniczna, inżynieria biomedyczna, inżynieria biotworzyw,  inżynieria chemiczna i procesowa,  inżynieria materiałowa,  inżynieria środowiska, nanotechnologia, nanotechnologia i technologie procesów materiałowych ochrona środowiska, technologia chemiczna, towaroznawstwo,  zarządzanie i inżynieria produkcji.

  Absolwenci innych kierunków studiów inżynierskich niż wymienione powyżej  przystępują do testu kwalifikacyjnego.

  Zakres testu kwalifikacyjnego

  • wiedza ogólna z zakresu przedmiotów podstawowych takich jak matematyka, fizyka i chemia niezbędna do rozwiązywania podstawowych problemów inżynierskich,
  • podstawowa wiedza z  zakresu inżynierii chemicznej i procesowej, technologii chemicznej oraz nanotechnologii.