Badania lekarskie

Uwaga!

Kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia obowiązują badania lekarskie lekarza medycyny pracy (za wyjątkiem kandydatów na kierunki studiów: architektura i urbanistyka, ekonomia, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, zarządzanie).

Kandydaci na badania powinni zgłaszać się z:

 • dokumentem tożsamości
 • skierowaniem na badania lekarskie wydanym przez Uczelnię


Badania są bezpłatne.

Skierowanie na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na określonym kierunku jest wystawiane przez Uczelnię na obowiązującym druku, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu się kandydata w Internetowym Systemie Rekrutacji oraz wniesieniu opłaty rekrutacyjnej na numer konta bankowego wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR.

Skierowanie opatrzone odpowiednią pieczęcią i podpisane przez osobę upoważnioną można  pobrać:

 • od 22 czerwca do 10 lipca 2020 r. . w Dziale ds. Studenckich,
  al. Piastów 17, 007B (budynek rektoratu)
  lub wysyłając maila na adres rekrutacjazut@zut.edu.pl
  podając: swoje nazwisko, imię oraz kierunek studiów
  (uwaga! skierowanie wystawiane jest tylko na jeden kierunek studiów – kierunek pierwszy z preferencji),

Orzeczenie wystawia lekarz medycyny pracy.