Terminy - studia niestacjonarne I stopnia

UWAGA! W związku z przesunięciem terminów egzaminów maturalnych, harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia w ZUT w Szczecinie również uległ zmianie,
Kandydatów obowiązują poniższe terminy.
 

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2020/2021

1. REKRUTACJA W PIERWSZYM TERMINIE

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji

18.05.-13.09.2020 r.

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

15.09.2020 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

15.09.-22.09.2020 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

23.09.2020 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji 

30.09.2020 r.

 2. REKRUTACJA W DRUGIM TERMINIE

1)  W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, zostanie ogłoszony drugi termin rekrutacji oraz rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjecie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów

Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona na stronie internetowej Uczelni w przypadku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia do 23.09.2020 r.

2)  W rekrutacji w drugim terminie oraz rekrutacji uzupełniającej przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 78 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2019 r.  (format:  docx, rozmiar:  71 KB)w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2020/2021 (z późn. zm.):

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji

do 01.10.2020 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

do 02.10.2020 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

05.10.2020 r.