Testy - studia niestacjonarne II stopnia

TERMINY TESTÓW KWALIFIKACYJNYCH DLA KANDYDATÓW NA STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA REKRUTACJA 2020/2021  (SEMESTR ZIMOWY)

 1. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. Na kierunek:

   • architektura będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich kierunków: architektura i urbanistyka oraz architektura
   • budownictwo będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich tego kierunku,

 4. Na kierunki prowadzone przez wydziały: Elektryczny, Informatyki, Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, oraz Technologii i Inżynierii Chemicznej będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich.
 5. Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 6. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt 5).  Wykaz kierunków studiów lub dziedzin , których absolwenci osiągnęli porównywalne efekty kształcenia do kierunku studiów, o który się ubiegają podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych uczelni na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji.
 7. Dla kandydatów – absolwentów pozostałych kierunków studiów, niespełniających wymogów – opisanych w pkt. 5 i 6 podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 8. Uczelnia stwarza dogodne warunki osobom z niepełnosprawnością, przystępującym do test lub rozmowy kwalifikacyjnej. W celu ustalenia warunków przeprowadzenia testu lub rozmowy kwalifikacyjnej uwzględniającego potrzeby kandydata z niepełnosprawnością  powinien on zgłosić pisemnie odpowiedniej komisji rekrutacyjnej rodzaj niepełnosprawności  nie później niż 10 dni przed wyznaczonym terminem testu.


ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

  

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI  ZWIERZĄ
ul. Klemensa Janickiego 32
71-270 Szczecin

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
al. Piastów 50
70-311 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

inżynieria środowiska 


11.09.2020 r. (piątek)

godzina 10:00

sala 302

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

ul. Żołnierska 47
71-210 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

ekonomia                    

10.09.2020 r. (czwartek)

godzina 10:00

sala 15

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
ul. Sikorskiego 37
70-313 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

elektrotechnika            

10.09.2020 r. (czwartek)

godzina 11:00

sala nr 303

WYDZIAŁ INFORMATYKI
ul. Żołnierska 52

71-210 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

informatyka                  

data: 10.09.2019 r. (czwartek)

godzina:  12:00

sala nr 10 budynek WI2

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

al. Piastów 19
70-310 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

 inżynieria materiałowa

11.09.2020 r. (piątek)

godzina 10:00

sala nr 134


mechanika i budowa maszyn

11.09.2020 r. (piątek)

godzina 10:00

sala nr 134


inżynieria transportu

11.09.2020 r. (piątek)

godzina 10:00

sala nr 134


zarządzanie i inżynieria produkcji

11.09.2020 r. (piątek)

godzina 10:00

sala nr 134

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
ul. Juliusza Słowackiego 17

71-434 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

architektura krajobrazu

10.09.2020 r. (czwartek)

godzina 10:00

sala nr 58

 

ochrona środowiska

10.09.2020 r. (czwartek)

godzina 11:00

sala nr 58

 

odnawialne źródła energii

11.09.2020 r. (piątek)

godzina 10:00

sala nr 58

 

ogrodnictwo

11.09.2020 r. (czwartek)

godzina 11:00

sala nr 58

 

rolnictwo                                                    

11.09.2020 r. (piątek)

godzina 12:00

sala nr 58

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA
ul. Kazimierza Królewicza 4

71-550 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

technologia żywności i żywienie człowieka

10.09.2020 r. (czwartek)

godzina 10:00

aula

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ
al. Piastów 42

71-065 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

inżynieria chemiczna i procesowa                

10.09.2020 r. (czwartek)

godzina 11:00

sala nr 11