Testy - studia stacjonarne II stopnia

TERMINY TESTÓW KWALIFIKACYJNYCH DLA KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA REKRUTACJA 2020/2021 (SEMESTR  ZIMOWY)

 1. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. Na kierunek:

   • architektura będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich kierunków: architektura i urbanistyka oraz architektura
   • budownictwo będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich tego kierunku,
   • projektowanie architektury wnętrz i otoczenia będą przyjmowani absolwenci kierunków: architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, budownictwo, projektowanie architektury wnętrz i otoczeni, wzornictwo odpowiednio studiów: inżynierskich lub co najmniej 7 - semestralnych studiów licencjackich.
    Uwaga! Absolwenci studiów licencjackich zobowiązani są do uzupełnienia w trakcie studiów w formie różnic programowych inżynierskich efektów uczenia się odpowiednich dla studiów I stopnia.

 4. Na kierunki prowadzone przez wydziały: Elektryczny, Informatyki, Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Techniki Morskiej i Transportu oraz Technologii i Inżynierii Chemicznej będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich.
 5. Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 6. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt 5).  Wykaz kierunków studiów lub dziedzin , których absolwenci osiągnęli porównywalne efekty kształcenia do kierunku studiów, o który się ubiegają podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych uczelni na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji.
 7. Dla kandydatów – absolwentów pozostałych kierunków studiów, niespełniających wymogów – opisanych w pkt. 5 i 6 podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 8. Uczelnia stwarza dogodne warunki osobom z niepełnosprawnością, przystępującym do test lub rozmowy kwalifikacyjnej. W celu ustalenia warunków przeprowadzenia testu lub rozmowy kwalifikacyjnej uwzględniającego potrzeby kandydata z niepełnosprawnością  powinien on zgłosić pisemnie odpowiedniej komisji rekrutacyjnej rodzaj niepełnosprawności  nie później niż 10 dni przed wyznaczonym terminem testu.


ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT
ul. Klemensa Janickiego 32
71-270 Szczecin
(Budynek Dziekanatu, pokój nr 1/17)

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

 

biotechnologia

data: 13.08.2020 r. (czwartek)

godzina 12:00

test zostanie przeprowadzony zdalnie

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
al. Piastów 50
70-311 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

inżynieria środowiska

I termin 13.08.2020 r. (czwartek)

II termin 11.09.2020 r. (piątek)

godzina 10:00

sala nr 360

WYDZIAŁ EKONOMICZNY
ul. Żołnierska 47
71-210 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

ekonomia

dane: 13.08.2020 r. (czwartek)

godzina 10:00

test zostanie przeprowadzony zdalnie

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
ul. Sikorskiego 37
70-313 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

automatyka i robotyka

dane: 13.08.2020 r. (czwartek)

godzina 11:00

sala 303

WYDZIAŁ INFORMATYKI
ul. Żołnierska 49

71-210 Szczecin
budynek WI 2

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

informatyka

dane: 13.08.2020 r. (czwartek)

godzina 12:00

sala 10 i 11

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI
al. Piastów 19

70-310 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

inżynieria materiałowa

dane: 13.08.2020 r. (czwartek)

godzina 10:00

test zostanie przeprowadzony zdalnie

 

mechanika i budowa maszyn

dane: 13.08.2020 r. (czwartek)

godzina 10:00

test zostanie przeprowadzony zdalnie

 

inżynieria transportu

dane: 13.08.2020 r. (czwartek)

godzina 10:00

test zostanie przeprowadzony zdalnie

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

dane: 13.08.2020 r. (czwartek)

godzina 10:00

test zostanie przeprowadzony zdalnie

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA
ul. Kazimierza Królewicza 4

71-550 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

mikrobiologia stosowana

data: 13.08.2020 r. (czwartek)

godzina 10:00

Aula

 

technologia żywności i żywienie człowieka

data: 13.08.2020 r. (czwartek)

godzina 10:00

Aula

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ
al. Piastów 42

71-065 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

inżynieria chemiczna i procesowa               

data: 13.08.2020 r. (czwartek)

godzina 11:00

sala nr 11

 

nanotechnologia

data: 13.08.2020 r. (czwartek)

godzina 11:00

sala nr 11

 

technologia  chemiczna

data: 13.08.2020 r. (czwartek)

godzina 11:00

sala nr 11