Aktualności

Druga tura rekrutacji na studia II stopnia od 16 do 28 lutego br. 16.02.2022 08:57

Internetowa Rekrutacja Kandydatów zostanie uruchomiona 16 lutego o godz. 14:00, zapraszamy do rejestracji do 28 lutego do godziny 12:00. 
W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów 
kompletu dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń), po uprzednim zarejestrowaniu się w IRK. Dokumenty należy złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla zadeklarowanego kierunku studiów od 22 do 28 lutego.

Kandydat  na studia stacjonarne II stopnia musi spełnić zasady rekrutacji  o których mowa w § 3 ust. 2 załącznika do uchwały nr 145 Senatu ZUT z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2021/2022. Zasady rekrutacji na studia II stopnia

PROPONOWANE KIERUNKI  W II TURZE REKRUTACJI

studia stacjonarne

 • architektura krajobrazu
 •  automatyka i robotyka
 •  biotechnologia
 •  elektrotechnika
 •  energetyka
 •  ichtiologia i akwakultura
 •  informatyka
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria materiałów i nanomateriałów
 • inżynieria transportu
 • kynologia
 • logistyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • mikrobiologia
 • ochrona środowiska
 • odnawialne źródła energii
 • rolnictwo
 • technologia chemiczna
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • teleinformatyka
 • transport
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zootechnika

studia niestacjonarne 

 • inżynieria chemiczna i procesowa