Aktualności

Wyniki kwalifikacji na studia II stopnia 21.02.2022 15:05

Wyniki kwalifikacji zostaną udostępnione 22 lutego (wtorek) o godzinie 12 na koncie kandydata w Internetowej Rekrutacji Kandydatów  IRK w zakładce ”Zgłoszenia rekrutacyjne”. Osoba zakwalifikowana do przyjęcia na studia będzie miała nadany status „zakwalifikowany”

Kandydat „zakwalifikowany” do przyjęcia na wybranym przez siebie kierunku studiów zostanie przyjęty pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych: złożenia w siedzibie odpowiedniej komisji rekrutacyjnej wymaganych dokumentów, które zgadzają się pod względem danych z informacjami wpisanymi przez kandydata do formularza IRK.

Komplet dokumentów w przypadku kandydatów z I tury rekrutacji  należy złożyć w terminie od 22 do 25 lutego natomiast w przypadku kandydatów z II tury rekrutacji do 28 lutego br. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie wskazuje na to, że kandydat nie jest zainteresowany podjęciem studiów na ZUT w Szczecinie, tym samym jego aplikacja traktowana jest jako rezygnacja.  

Kandydat może złożyć komplet dokumenty:

  • osobiście w siedzibie odpowiedniej komisji rekrutacyjnej,
  • za pośrednictwem poczty lub kuriera (w tym przypadku kopia dyplomu, suplementu powinna być poświadczona notarialnie),
  • poprzez osobę trzecią upoważnioną przez kandydata

Kandydat, który nie otrzymał jeszcze dyplomu ukończenia studiów (zdał egzamin dyplomowy/obronił pracę dyplomową ), składa tymczasowo zamiast dyplomu ukończenia studiów zaświadczenie o ukończeniu studiów. Zaświadczenie powinno zawierać  między innymi informacje o: ukończonym kierunku studiów, poziomie kształcenia, uzyskanym tytule zawodowym, dacie egzaminu dyplomowego, numerze dyplomu i średniej ze wszystkich ocen końcowych z przedmiotów objętych planem studiów.