Testy - studia niestacjonarne II stopnia

TERMINY TESTÓW KWALIFIKACYJNYCH DLA KANDYDATÓW NA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA REKRUTACJA 2021/2022 (SEMESTR  LETNI)

 1. Na studia II stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. Na kierunki prowadzone przez wydziały: Elektryczny, Informatyki, Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Techniki Morskiej i Transportu oraz Technologii i Inżynierii Chemicznej będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich.
 4. W przypadku kandydatów legitymujących się zagranicznym dyplomem ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich) Uczelnia stwierdza nabycie kompetencji inżynierskich lub równoważność uzyskanego tytułu zawodowego z jego polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz.U. poz. 1881).
 5. Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 6. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt 5).  Wykaz kierunków studiów lub dziedzin, których absolwenci osiągnęli porównywalne efekty kształcenia do kierunku studiów, o który się ubiegają podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych uczelni na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji.  
 7. Dla kandydatów – absolwentów pozostałych kierunków studiów, niespełniających wymogów – opisanych w pkt. 5 i 6 podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 8. Zakres testu kwalifikacyjnego, o którym mowa w pkt 7, podany zostanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych uczelni nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji na studia.
 9. Kandydat – obywatel polski, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów za granicą może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Podstawą przyjęcia będzie dyplom ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich)

  • wydany za granicą i uznany na podstawie umowy międzynarodowej,
  • wydany za granicą i uznany na podstawie art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.),
  • wydany za granicą i uznany w drodze nostryfikacji.

 10. Za uprawniające do podjęcia studiów drugiego stopnia będzie dyplom uzyskany za granicą, który daje możliwość wstępu na studia drugiego stopnia w kraju wydania.
 11. W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia za granicą przyjęcie na studia może odbyć się na podstawie tymczasowego zaświadczenia potwierdzającego ukończenie studiów (tzw. provisional certificate, temporary graduation certyficate, itp.) z zastrzeżeniem, że osoba przyjęta na studia zobowiązana będzie do przedstawienia w Uczelni oficjalnego dyplomu ukończenia studiów w terminie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia kształcenia.
 12. Zagraniczne dokumenty o wykształceniu powinny być odpowiednio zalegalizowane lub opatrzone apostille.
 13. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez:

  • polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy ministerstwa sprawiedliwości,
  • tłumacza w kraju macierzystym kandydata z tym, że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.

 14. Kandydat na kierunek studiów prowadzony w języku obcym powinien posługiwać się językiem  obcym na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów. Kandydat, dla którego język, w którym zamierza studiować nie jest językiem urzędowym jego kraju pochodzenia musi legitymować się dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego, zgodnie z dokumentami określonymi w załączniku nr 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (tekst jedn. z 2019 r. poz. 1552).
 15. Uczelnia stwarza dogodne warunki osobom z niepełnosprawnością, przystępującym do testu lub rozmowy kwalifikacyjnych. W celu ustalenia warunków przeprowadzenia testu lub rozmowy kwalifikacyjnej uwzględniającego potrzeby kandydata z niepełnosprawnością  powinien on zgłosić pisemnie  odpowiedniej komisji rekrutacyjnej rodzaj niepełnosprawności nie później niż 10 dni przed wyznaczonym terminem testu.

ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO


WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI  ZWIERZĄT

ul. Klemensa Janickiego 32

71-270 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

biotechnologia                data: 18.02.2022 r. (piątek)
godzina 12:00
sala 1/06
kynologia data: 18.02.2022 r. (piątek)
godzina 12:00
sala 1/06

zootechnika         

data: 18.02.2022 r. (piątek)
godzina 12:00
sala 1/06

 WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

Al. Piastów 42, (NOWA CHEMIA)
71-065 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

technologia chemicznadata: 18.02.2022 r. (piątek)
godzina 12:00
sala nr 11