Wymagane dokumenty na studia II stopnia

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO

PRZYJĘCIA NA STUDIA II STOPNIA -  ROK AKADEMICKI 2020/2021 – semestr letni

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia II stopnia w wyniku postępowania rekrutacyjnego zobowiązany jest złożyć w siedzibie komisji rekrutacyjnej następujący komplet dokumentów:

 1. ankieta osobowa wydruk elektronicznego formularza podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR),
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich – oryginał do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej, oraz kserokopie suplementu lub wypisu z przebiegu studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów. uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów,  
 3. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów - w przypadku gdy brak takiej informacji w suplemencie lub indeksie,
 4. indeks lub wyciąg z indeksu potwierdzony przez macierzystą uczelnię – w przypadku kandydatów nieposiadających suplementu,
 5. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obra­nym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (skierowanie na badania lekarskie będzie można pobrać w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla danego kierunku, badania lekarskie nie są wymagane na kierunkach: architektura, ekonomia, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia),
 6.  jedna fotografia (aktualna kolorowa, spełniająca wymagania zdjęcia do dowodu osobistego) o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisana: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL), oraz dodatkowo wersja elektroniczna zdjęcia, którą należy przesłać przez ISR,
 7. dowód  wniesienia opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy wygenerowany z ISR,
 8. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów (wydruk z ISR),
 9. zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów (wydruk z ISR),
 10. dokument tożsamości (do wglądu komisji rekrutacyjnej).

  Uwaga!

  ankieta osobowa, oświadczenie o gotowości podjęcia studiów, zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów
  dostępne będą po wydruku w ISR  dla kandydata po zmianie przez komisję rekrutacyjna statusu na "zakwalifikowany do przyjęcia"
  (od 22 lutego 2022 r.)