Proces kwalifikowania kandydata na studia

PROCES KWALIFIKOWANIA KANDYDATA NA STUDIA

 1. Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunki: architektura, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia  zarejestrowani w Internetowym Systemie Rekrutacji ISR, przystępują do sprawdzianu umiejętności plastycznych zgodnie z terminami rekrutacji.
 2. Sposób kwalifikowania na studia drugiego stopnia ujęty jest w szczegółowych zasadach rekrutacji podanych w § 3, ust.2  Uchwały nr 78 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2020/2021.
 3. Na każdym kierunku studiów:

  • pierwszego stopnia - kandydaci zostają uszeregowani według rankingu, czyli uzyskanej w postępowaniu rekrutacyjnym liczby punktów (LP),
  • drugiego stopnia - kandydaci zostają uszeregowani zgodnie z zasadami podanymi w § 3, ust.2. (Uchwały nr 78 Senatu ZUT w Szczecinie).

 4.  Kandydat zostaje zakwalifikowany do przyjęcia na jeden ze wskazanych przez siebie kierunków studiów (kandydat może wskazać maksymalnie trzy kierunki studiów, szeregując je w kolejności: od najbardziej do najmniej preferowanego) w sytuacji, gdy uzyska odpowiednio wysoką pozycję na liście rankingowej tego kierunku. Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na poszczególne kierunki studiów tworzone są zgodnie z planowanymi limitami przyjęć.
  UWAGA: Odnalezienie swojego nazwiska na liście kandydatów rezerwowych nie przekreśla możliwości podjęcia studiów na tym kierunku. Zazwyczaj pewna liczba kandydatów umieszczonych na liście kandydatów zakwalifikowanych na dany kierunek, wycofuje się z postępowania rekrutacyjnego, stąd na listę  wprowadzane są nazwiska z listy kandydatów rezerwowych w kolejności zgodnej z ilością uzyskanych punktów kwalifikacyjnych.
 5. Wynikiem procesu kwalifikacyjnego jest jedna z podanych poniżej sytuacji:

  • kandydat zostaje umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na kierunku najbardziej preferowanym i nie jest umieszczony na listach pozostałych wybranych przez siebie kierunków,
  • kandydat zostaje umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na jednym spośród wybranych przez siebie kierunków oraz zostaje umieszczony na listach rezerwowych tych kierunków, które wskazał jako wyżej preferowane,
  • kandydat nie zostaje umieszczony na żadnej liście zakwalifikowanych do przyjęcia na studia spośród wybranych kierunków, natomiast zostanie umieszczony wyłącznie na listach rezerwowych wszystkich kierunków, które wybrał podczas rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacji ISR,
  • kandydat nie zostaje umieszczony na żadnej liście zakwalifikowanych do przyjęcia na studia ani liście rezerwowych - nie spełnił warunków rejestracji i/lub kwalifikacji.

 6. Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz listy kandydatów rezerwowych zostaną opublikowane na wydziałowych stronach internetowych i na tablicach ogłoszeń, zgodnie z terminami rekrutacji.
 7. Kandydat z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, zobowiązany jest do złożenia w określonym terminie (zgodnie z terminami rekrutacji) kompletu dokumentów w siedzibie  wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
  UWAGA: niewywiązanie się z tego obowiązku powoduje usunięcie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
 8. Po upływie terminu składania dokumentów listy osób przyjętych na studia, listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia z listy rezerwowych oraz uaktualnione listy rezerwowych,  zostaną opublikowane na wydziałowych stronach internetowych i na tablicach ogłoszeń.
 9. Kandydat z listy rezerwowych wprowadzony na listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia w określonym terminie (zgodnie z terminami rekrutacji) kompletu dokumentów w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej – niewywiązanie się z tego obowiązku powoduje usunięcie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. Dokumenty osób zakwalifikowanych do przyjęcia z listy rezerwowych, które we wcześniejszym etapie rekrutacji zostały dostarczone do wydziałowej komisji rekrutacyjnej będą przekazane odpowiedniej komisji rekrutacyjnej bez udziału kandydata.
 10. Po upływie terminu składania dokumentów, lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia zostaje przekształcona w listę przyjętych na studia (w ramach limitu miejsc).
 11. Dokumenty kandydatów o przyjęcie na studia złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się przesłanie kompletu dokumentów pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
 12. W przypadku ogłoszenia rekrutacji w drugim terminie, procedura ulega skróceniu.
  Kandydat po zarejestrowaniu się w ISR od razu składa komplet dokumentów w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej, właściwej dla kierunku studiów. Przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania dokumentów, a w przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia – po spełnieniu  zasad rekrutacji podanych w § 3, ust. 2 Uchwały nr 78 Senatu ZUT w Szczecinie.
  Kandydaci na kierunki:

  • architektura, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia (studia stacjonarne pierwszego stopnia) przystępują do sprawdzianu umiejętności plastycznych,
  • inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 (studia stacjonarne pierwszego stopnia) przystępują do egzaminu wstępnego -rozmowy kwalifikacyjnej.