Proces rejestracji kandydata na studia

PROCES REJESTRACJI KANDYDATA NA STUDIA

  1. Warunkiem uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym jest prawidłowe zarejestrowanie się kandydata w Internetowym Systemie Rekrutacji ISR.
  2. W procesie rejestracji kandydat posługuje się loginem (nr PESEL) i ustalonym przez siebie hasłem. Hasło należy zapamiętać, gdyż wraz z nr PESEL stanowi zabezpieczenie danych kandydata przed osobami postronnymi oraz jest jedyną możliwością dostępu do tych danych.
  3. Prawidłowa rejestracja kandydata w ISR wymaga przejścia przez dwa etapy:

    •  Rejestracja w ISR - kandydat wybiera kierunek studiów (kandydat może wskazać maksymalnie trzy kierunki studiów, szeregując je w kolejności: od najbardziej do najmniej preferowanego), wprowadza: dane osobowe, dane adresowe, dane o wykształceniu. Uczestniczenie w postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku studiów pierwszego stopnia wymaga wpisania wszystkich wyników egzaminu maturalnego (z części pisemnej)  w przypadku studiów drugiego stopnia – wpisania oceny z dyplomu oraz  średniej ocen ze studiów (określonej przez uczelnię wydającą dyplom) oraz wszystkich innych wymaganych informacji. Niespełnienie tego warunku do ostatniego dnia rejestracji elektronicznej wyklucza kandydata z postępowania rekrutacyjnego.
    • Wniesienie opłaty rekrutacyjnej - kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną na indywidualne konto bankowe  wygenerowane przez ISR. Opłata ta powinna być wniesiona najpóźniej do chwili zamknięcia ISR, zgodnie z terminami rekrutacji.