Terminy - studia stacjonarne I stopnia

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2021/2022

I. REKRUTACJA W PIERWSZYM TERMINIE na kierunki studiów prowadzone w języku polskim

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji na kierunki: architektura oraz
projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

 17.05.-20.06.2021 r.

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji  na pozostałe kierunki studiów  17.05.-08.07.2021 r.

egzamin wstępny - sprawdzian umiejętności plastycznych na kierunkach: architektura,
projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
(sprawdzian zostanie przeprowadzony w formie zdalnej)

 22.06.2021 r.

ogłoszenie wyników sprawdzianu umiejętności plastycznych na kierunkach: architektura
projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

 25.06.2021r.

ogłoszenie list kandydatów: zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list kandydatów rezerwowych

 12.07.2021 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

 13.07.-22.07.2021 r.

egzamin wstępny - rozmowa kwalifikacyjna na kierunku inżynieria produkcji w przemyśle 4.0  23.07. i 26.07.2021 r.

ogłoszenie list kandydatów: przyjętych na studia,
 list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych

 27.07.2021 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych

27.07.-28.07.2021 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

30.07.2021 r.

 II. REKRUTACJA W DRUGIM TERMINIE

1)  W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, zostanie ogłoszony drugi termin rekrutacji oraz rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjecie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów.

Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona na stronie internetowej Uczelni w przypadku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia  do 28.07.2021 r.

2)  W rekrutacji w drugim terminie oraz rekrutacji uzupełniającej przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 145 Senatu ZUT z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2021/2022, z późn. zm.:

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji

do 27.09.2021 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

do 28.09.2021 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji 

30.09.2021 r.

3)  Jeżeli zostanie ogłoszony drugi termin rekrutacji oraz rekrutacja uzupełniająca na kierunki studiów pierwszego stopnia:

  • architektura, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia kandydaci przystępują do sprawdzianu umiejętności plastycznych,
  • inżynieria produkcji w przemyśle 4.0, kandydaci przystępują do egzaminu wstępnego - rozmowy kwalifikacyjnej,

    termin sprawdzianu/ egzaminu zostanie podany na stronie internetowej Uczelni nie później niż na dwa tygodnie przed datą przeprowadzenia sprawdzianu/egzaminu.