Testy - studia stacjonarne II stopnia

TERMINY TESTÓW KWALIFIKACYJNYCH DLA KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA REKRUTACJA 2021/2022 (SEMESTR  ZIMOWY)

 1. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. Na kierunek:

   • architektura będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich kierunków: architektura i urbanistyka oraz architektura
   • budownictwo będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich tego kierunku,
   • projektowanie architektury wnętrz i otoczenia będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich  kierunków: architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, budownictwo, projektowanie architektury wnętrz i otoczeni.

 4. Na kierunki prowadzone przez wydziały: Architektury, Elektryczny, Informatyki, Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Nauk o Żywności i Rybactwa, Techniki Morskiej i Transportu oraz Technologii i Inżynierii Chemicznej będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich.
 5. Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 6. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt 5).  Wykaz kierunków studiów lub dziedzin, dyscyplin naukowych, których absolwenci osiągnęli porównywalne efekty kształcenia do kierunku studiów, o który się ubiegają podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych uczelni na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji.
 7. Dla kandydatów – absolwentów pozostałych kierunków studiów, niespełniających wymogów – opisanych w pkt. 5 i 6 podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 8. Uczelnia stwarza dogodne warunki kandydatom ze szczególnymi potrzebami  w tym osobom z niepełnosprawnością, przystępującym do test lub rozmowy kwalifikacyjnej. W celu ustalenia warunków przeprowadzenia testu lub rozmowy kwalifikacyjnej uwzględniającego potrzeby kandydata z niepełnosprawnością  powinien on zgłosić pisemnie odpowiedniej komisji rekrutacyjnej rodzaj niepełnosprawności  nie później niż 10 dni przed wyznaczonym terminem testu.


ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT
ul. Klemensa Janickiego 32
71-270 Szczecin
KIERUNEK STUDIÓW

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

 

biotechnologia

data: 22.07.2021 r. (czwartek)

godzina 12:00

sala 1/06

kynologia

data: 22.07.2021 r. (czwartek)

godzina 12:00

sala 1/06
zootechnika

data: 22.07.2021 r. (czwartek)

godzina 12:00

sala nr 1/06

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
al. Piastów 50
70-311 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

inżynieria środowiska

data: 22.07.2021 r. (czwartek)

godzina 10:00

sala nr 302

WYDZIAŁ EKONOMICZNY
ul. Żołnierska 47
71-210 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

ekonomia

data: 22.07.2021r . (czwartek)

godzina 10:00

sala nr 14

WYDZIAŁ INFORMATYKI

ul. Żołnierska 49
71-210 Szczecin
budynek WI 1

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

informatyka

data: 22.07.2021 r. (czwartek)

godzina 12:00

sala 128

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
ul. Słowackiego 17
71-434 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

architektura krajobrazu

data: 22.07.2021 r. (czwartek)

godzina 11:00

sala 58

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ
al. Piastów 42

71-065 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

inżynieria chemiczna i procesowa               

data: 23.07.2021 r. (piątek)

godzina 12:00

sala nr 11

 

inżynieria materiałów i nanomateriałów

data: 23.07.2021 r. (piątek)

godzina 12:00

sala nr 11

 

technologia  chemiczna

data: 23.07.2021 r. (piątek)

godzina 12:00

sala nr 11