Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

KIERUNEK: PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I OTOCZENIA 
dziedzina nauk inżynieryjno - technicznych,
studia stacjonarne rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy

O przyjęcie ubiegać się mogą absolwenci kierunków studiów inżynierskich kierunków: architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, budownictwo, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia.

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów. W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.