Automatyka i robotyka

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (STACJONARNE) PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
studia stacjonarne rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy i letni

 1. Na studia drugiego stopnia KIERUNKU AUTOMATYKA I ROBOTYKA może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów z tytułem inżyniera.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU AUTOMATYKA I ROBOTYKA, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU AUTOMATYKA I ROBOTYKA, podstawą kwalifikacji na studia  drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 4. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. 3).
 5. Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów - opisanych w pkt. 3) i 4) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

KRYTERIA PRZYJĘĆ ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci następujących kierunków studiów inżynierskich

 • automatyka i robotyka,
 • automatyka przemysłowa,
 • biocybernetyka,
 • elektromechatronika,
 • elektromobilność,
 • elektronika,
 • elektronika i telekomunikacja,
 • elektrotechnika,
 • energetyka,
 • fizyka techniczna,
 • fotonika,
 • geoinformatyka,
 •  informatyka,
 • informatyka algorytmiczna,
 • informatyka-data science,
 • informatyka przemysłowa,
 • informatyka stosowana,
 • informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach,
 • inżynieria akustyczna,
 • inżynieria biomedyczna,
 • inżynieria cyfryzacji,
 • inżynieria elektroniczna i komputerowa,
 • inżynieria i analiza danych,
 • inżynieria Internetu rzeczy,
 • kryptologia i cyberbezpoeczeństwo,
 • inżynieria mechatroniczna,
 • mechatronika,
 • optoelektronika,
 • robotyka i automatyzacja procesów,
 • techniczne zastosowania internetu,
 • teleinformatyka,
 • telekomunikacja

oraz wszystkie pokrewne kierunki, dla których wiodącymi dyscyplinami naukowymi są: automatyka i robotyka, elektronika i elektrotechnika oraz informatyka techniczna i telekomunikacja

Absolwenci innych kierunków studiów niż wymienione powyżej przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Zakres testu kwalifikacyjnego

 • wiedza z zakresu matematyki i fizyki, umożliwiająca zrozumienie podstawowych zjawisk zachodzących w układach mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań projektowych z zakresu automatyki i robotyki,
 • wiedza i umiejętności z zakresu podstaw teorii sterowania, teorii przetwarzania sygnałów i metrologii umożliwiająca pomiary, analizę, symulację i projektowanie prostych układów automatyki i robotyki z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi informatycznych,
 • umiejętność wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu automatyki i robotyki,
 • wiedza i umiejętności z zakresu sztucznej inteligencji i jej zastosowań w prostych układach sterowania,
 • wiedza i umiejętności w zakresie podstaw budowy i programowania cyfrowych urządzeń automatyki i robotyki,
 • umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentów oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym.