Elektrotechnika

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
studia stacjonarne rekrutacja prowadzone jest na semestr letni,
studia niestacjonarne rekrutacja prowadzone jest na semestr zimowy

 1. Na studia drugiego stopnia KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów z tytułem inżyniera.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA, podstawą kwalifikacji na studia  drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 4. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. 3).
 5. Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów - opisanych w pkt. 3) i 4) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci następujących kierunków studiów inżynierskich

 • automatyka i robotyka,
 • automatyka przemysłowa,
 • biocybernetyka,
 • elektromechatronika,
 • elektromobilność,
 • elektronika,
 • elektronika i telekomunikacja,
 • elektrotechnika,
 • energetyka,
 • fizyka techniczna,
 • fotonika,
 • geoinformatyka,
 •  informatyka,
 • informatyka algorytmiczna,
 • informatyka-data science,
 • informatyka przemysłowa,
 • informatyka stosowana,
 • informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach,
 • inżynieria akustyczna,
 • inżynieria biomedyczna,
 • inżynieria cyfryzacji,
 • inżynieria elektroniczna i komputerowa,
 • inżynieria i analiza danych,
 • inżynieria Internetu rzeczy,
 • kryptologia i cyberbezpoeczeństwo,
 • inżynieria mechatroniczna,
 • mechatronika,
 • optoelektronika,
 • robotyka i automatyzacja procesów,
 • techniczne zastosowania internetu,
 • teleinformatyka,
 • telekomunikacja

oraz wszystkie pokrewne kierunki, dla których wiodącymi dyscyplinami naukowymi są: automatyka i robotyka, elektronika i elektrotechnika oraz informatyka techniczna i telekomunikacja

Absolwenci innych kierunków studiów niż wymienione powyżej przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Zakres testu kwalifikacyjnego

 • wiedza z zakresu matematyki i fizyki, umożliwiająca zrozumienie podstawowych zjawisk zachodzących w układach mechanicznych, elektrycznych
  i elektronicznych oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań projektowych z zakresu elektrotechniki,
 • wiedza i umiejętności w zakresie: eksploatacji i badań sieci i instalacji elektrycznych, w tym instalacji inteligentnych; zabezpieczania, diagnostyki i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną,
 • wiedza i umiejętności w zakresie opisu zjawisk związanych z elektromagnetyzmem, techniką wysokonapięciową i izolacyjną, eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych oraz technik przekształcania energii elektrycznej,
 • wiedza i umiejętności w zakresie elektroenergetyki, pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, mającego orientację w najnowszych trendach rozwojowych w zakresie elektrotechniki,
 • umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentów oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym.