Zarządzanie i inżynieria produkcji

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych - wiodąca, dyscyplina inżynieria mechaniczna
studia stacjonarne rekrutacja jest prowadzona na semestr letni,
studia niestacjonarne rekrutacja jest prowadzona na semestr zimowy

 1. Na studia drugiego stopnia KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (z tytułem zawodowym inżyniera).
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU ZARZĄDZANIE INŻYNIERIA PRODUKCJI, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 4. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. 3)
 5. Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów - opisanych w pkt. 3) i 4) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjne oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego  stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą: 

 1.  absolwenci studiów inżynierskich, którzy ukończyli studia po 1 października 2019 r. na kierunkach, dla których podstawą dyscypliną w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych jest:
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria chemiczna
 • inżynieria lądowa i transportu
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria mechaniczna
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

  2.
  absolwenci studiów inżynierskich, którzy ukończyli studia do 30 września 2019 r. na kierunkach:
 • automatyka i robotyka
 • budownictwo
 • budowa jachtów
 • edukacja techniczno-informatyczna
 • energetyka
 • górnictwo i geologia
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria transportu
 • logistyka
 • lotnictwo i kosmonautyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • metalurgia
 • oceanotechnika
 • technika rolnicza i leśna
 • technologia drewna
 • towaroznawstwo
 • transport
 • papiernictwo i poligrafia
 • włókiennictwo

Absolwenci innych kierunków studiów inżynierskich przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Zakres testu kwalifikacyjnego 

 • zasady, metody oraz techniki przygotowania, wytwarzania, nadzorowania, eksploatacji, zarządzania procesami i systemami produkcyjnymi  lub usługowymi w wybranym obszarze działalności (e-technologie, produkcja  i eksploatacja maszyn) z uwzględnieniem aspektów projakościowych, rachunkowości i finansów, zasad bezpieczeństwa, automatyzacji, uwarunkowań prawnych, ekologii, logistyki,
 • projektowanie inżynierskie obiektów i procesów technicznych oraz  tworzenie dokumentacji technicznej w wybranym obszarze  produkcji,
 • zastosowania informatyki w działalności gospodarczej, metody sterowania i zarządzania jakością, dokumentacja systemów i laboratoriów zgodnie z normami ISO, a także certyfikacja wyrobów, personelu i systemów,
 • przedsiębiorstwo w warunkach gospodarki rynkowej (podstawy działalności gospodarczej, czynniki sukcesu przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej, znaczenie marketingu, rachunkowości w działalności formy, czynnik ludzki w podnoszeniu konkurencji rynkowej).

  Testy kwalifikacyjne przeprowadzone będą w formie ustnej.