Mikrobiologia

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (STACJONARNE) PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

KIERUNEK: MIKROBIOLOGIA

dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina technologia żywności i żywienia
studia stacjonarne rekrutacja na semestr letni

 1. Na studia drugiego stopnia KIERUNKU MIKROBIOLOGIA może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (z tytułem zawodowym inżyniera).
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU MIKROBIOLOGIA, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU MIKROBIOLOGIA, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 4. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. 3).
 5. Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów - opisanych w pkt. 3) i 4) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjnej  oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego  stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

KRYTERIA PRZYJĘĆ ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

O przyjęcie na studia bez testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów realizowanych na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa  ZUT w Szczecinie oraz  absolwenci, którzy uzyskali kompetencje w zakresie jednego z wymienionych dziedzin nauki:

 • nauk ścisłych i przyrodniczych,
 • nauk inżynieryjno-technicznych,
 • nauk rolniczych,
 • nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Absolwenci kierunków studiów z innych dziedzin nauki niż wymienione  powyżej przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Zakres testu kwalifikacyjnego obejmuje zagadnienia:

 • bakteriologia, 
 • immunologia,
 • mikrobiologia rolna,
 • mikrobiologia żywności,
 • mikrobiologia lekarska,
 • mikrobiologia sanitarna z epidemiologią,
 • wirusologia.

Polecane książki:

 1. Schlegel Hans  - Mikrobiologia ogólna, PWN
 2. Salyers Abigail A., Whitt Dixie D. - Mikrobiologia, Różnorodność chorobotwórczość i środowisko, PWN
 3. Szewczyk Eligia M. - Diagnostyka bakteriologiczna, PWN
 4. Żakowska Zofia, Libudzisz Zdzisława, Kowal Krystyna - Mikrobiologia techniczna, t. 1 i 2, PWN
 5. Gołąb Jakub, Jakóbisiak Marek, Stokłosa Tomasz, Lasek Witold - Immunologia, PWN
 6. Trojanowska Krystyna, Giebel Helena, Gołębiowska Barbara - Mikrobiologia żywności, Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy Poznań