Technologia chemiczna

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (STACJONARNE) PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ 

KIERUNEK: TECHNOLOGIA CHEMICZNA

dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria chemiczna
studia stacjonarne rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy i letni

 1. Na studia drugiego stopnia KIERUNKU TECHNOLOGIA CHEMICZNA może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (z tytułem zawodowym inżyniera).
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU TECHNOLOGIA CHEMICZNA, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU TECHNOLOGIA CHEMICZNA, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 4. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów inżynierskich, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. 3).
 5. Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów inżynierskich, nie spełniających wymogów - opisanych w pkt. 3) i 4) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

KRYTERIA PRZYJĘĆ ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu  kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów inżynierskich po kierunkach:

 • biotechnologia,
 • bioinżynieria produkcji żywności,
 • chemia,
 • chemical engineering,
 • energetyka i inżynieria środowiska,
 • inżynieria chemiczna i procesowa,
 • inżynieria materiałów i nanomateriałów,
 • inżynieria procesów technologicznych,
 • inżynieria produkcji,
 • inżynieria produkcji i jakości,
 • materials science and engineering,
 • nanotechnologia,
 • technologia chemiczna,
 • technologia drewna,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji.

Absolwenci innych kierunków studiów inżynierskich niż wymienione powyżej  przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Zakres testu kwalifikacyjnego

 • wiedza ogólna z zakresu przedmiotów podstawowych  takich jak chemia, matematyka i fizyka niezbędna do rozwiązywania podstawowych problemów inżynierskich,
 • podstawowe narzędzia informatyczne i umiejętności posługiwania się nimi,
 • wiedza ogólna z zakresu przedmiotów ekonomiczno społecznych-społecznych, potrzebna do rozumienia społecznych, ekonomicznych , prawnych i pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej,
 • znajomość podstaw technologii chemicznej, ponadto elementarna wiedza z zakresu identyfikacji, oznaczenia składu oraz charakteryzowania produktów przemysłu chemicznego.