Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia


S
TUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

 

Kandydat na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, przystępuje do egzaminu wstępnego sprawdzającego uzdolnienia artystyczne – sprawdzianu umiejętności plastycznych.
Sprawdzian umiejętności plastycznych obejmuje 3 zadania rysunkowe wykonane przez kandydata,

O przyjęciu na studia, po uzyskaniu pozytywnej oceny ze sprawdzianu umiejętności plastycznych, decyduje wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej lub matury europejskiej, lub świadectwa uzyskanego za granicą.


UWAGA! II tura rekrutacji (rekrutacja uzupełniająca)
 na kierunek -projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
 • REJESTRACJA W INTERNETOWYM SYSTEMIE REKRUTACJI - OD 27 lipca  (wtorek) DO 10 września (piątek) 2021 r.,
 • SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI PLASTYCZNYCH -  14 września (wtorek) 2021 r., SPRAWDZIAN ODBĘDZIE SIĘ W FORMIE ZDALNEJ
 • OGŁOSZENIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU Z UMIEJĘTNOŚCI PLASTYCZNYCH - 17 września (piątek) 2021 r.,
 • OGŁOSZENIE LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA STUDIA - 17 września (piątek) 2021 r.,
 • SKŁADANIE KOMPLETU DOKUMENTÓW PRZEZ KANDYDATÓW  zakwalifikowanych do przyjęcia na studia - OD 17 września  (piątek)
  DO 23 września
  (czwartek) 2021 r.

 

ZAKRES SPRAWDZIANU UMIEJĘTNOŚCI PLASTYCZNYCH

1.   Zadanie rysunkowe nr 1 – ukazanie elementu trójwymiarowego w postaci „płaskiej”.

W zadaniu tym zostanie przedstawiona bryła w aksonometrii. Na bryle strzałkami zostaną wskazane boki, które będzie trzeba narysować w postaci płaskiej (bez skrótów i zniekształceń perspektywicznych).

2.   Zadanie rysunkowe nr 2 – rysunkowe „wpisanie się” w kontekst otoczenia.

W zadaniu tym pojawi się tło, tzn. przestrzeń zbudowana przez człowieka. Zadanie będzie polegało na uzupełnieniu tej przestrzeni np.zabudową pasującą do tego otoczenia (tła).

3.   Zadanie rysunkowe nr 3 – mała architektura.

Zadanie to będzie polegało na narysowaniu elementu wyposażenia przestrzeni miejskiej o niedużych rozmiarach w odniesieniu do postaci ludzkiej, która będzie już na kartce.

Zadania nr 1, 2 i 3 mają na celu określenie zdolności kandydata do wnikliwej i selektywnej obserwacji kompozycji przez wykonanie rysunku odręcznego. W zadaniu nr 1 można posługiwać się przyborami kreślarskimi. Kandydat powinien ustalić właściwą skalę elementów składających się na układ przestrzenny, ich proporcje oraz wzajemne relacje.

Technika wykonania rysunków

Prace rysunkowe należy wykonać ołówkiem, czarną kredką lub pędzlem. Rysunek powinien powstać na białym papierze (A-4). Każdy rysunek powinien być wykonany w jednej technice, tzn. nie dopuszcza się mieszania technik rysunkowych na jednej kartce np. czarnej kredki i ołówka; nie dopuszcza się również przedstawień barwnych.

Sposób wykonania rysunków

Zadanie rysunkowe nr 1 należy wykonać linearnie. W zadaniu rysunkowym nr 2 i 3 powinien pojawić się modelunek światłocieniowy. Wyklucza się deformację rysunkową, stylizację i inne tego rodzaju przedstawienia rysunkowe.

Ilość rysunków

Należy wykonać 3 zadania rysunkowe. Nie dopuszcza się dołączania kolejnych rysunków np. zawierających inne warianty rozwiązania zadania, objaśnienia, szkice itp. oraz opisywania zadania rysunkowego, podpisywania go imieniem i nazwiskiem, stosowania na nim jakichkolwiek oznaczeń i symboli.

Zadania, które w roku 2020 pojawiły się na sprawdzianie umiejętności plastycznych.
Zachęcamy do pobierania i wypróbowania swoich umiejętności.


KANDYDAT PRZYSTĘPUJĄC DO SPRAWDZIANU  POWINIEN POSIADAĆ

 1.  przybory rysunkowe:
 • linijka długości 30 cm,
 • trójkąt (ekierka),
 • ołówek średniej twardości (HB), może być ołówek automatyczny o grubości rysika: 0,5; 0,7; 0,9,
 • ołówki miękkie (B-4B),
 • gumka do ścierania,
 • czarna kredka, pióro względnie pędzel i czarny tusz (jeśli kandydat nie będzie posługiwał się ołówkiem lub jeśli zadania będzie chciał  wykonać różnymi technikami).


 sprawdzian zostanie przeprowadzony z formie zdalnej

KANDYDAT PRZYSTĘPUJĄC DO SPRAWDZIANU W FORMIE ZDALNEJ POWINIEN DODATKOWO POSIADAĆ

 1.  dostęp do Internetu,
 2.  dostęp do drukarki formatu A-4 (210 x 297 mm) umożliwiającej drukowanie w odcieniach szarości,
 3.  dostęp do skanera formatu A-4 umożliwiającego skanowanie w odcieniach szarości (w rozdzielczości 300 dpi).