Inżynieria materiałów i nanomateriałów

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

KIERUNEK: INŻYNIERIA MATERIAŁÓW I NANOMATERIAŁÓW

dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria materiałowa,
studia stacjonarne rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy i letni

 1. Na studia drugiego stopnia KIERUNKU INŻYNIERIA MATERIAŁÓW I NANOMATERIAŁÓW może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (z tytułem zawodowym inżyniera).
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU INŻYNIERIA MATERIAŁÓW I NANOMATERIAŁÓW, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU INŻYNIERIA MATERIAŁÓW I NANOMATERIAŁÓW  podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego  stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 4. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów inżynierskich, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. 3).
 5. Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów inżynierskich, nie spełniających wymogów - opisanych w pkt. 3) i 4) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjnej  oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego  stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

KRYTERIA PRZYJĘĆ ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu  kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów inżynierskich po kierunkach:

 • biotechnologia,
 • chemia,
 • chemical engineering,
 • inżynieria chemiczna i procesowa,
 • inżynieria materiałowa,
 • inżynieria materiałów i nanomateriałów,
 • inżynieria nowoczesnych materiałów,
 • mikro- i nanotechnologia
 • materials science and engineering,
 • nanotechnologia,
 • nanotechnologia i technologie procesów materiałowych,
 • nanoinżynieria materiałów,
 • nanotechnologie i nanomateriały,
 • systemy i urządzenia przemysłowe,
 • technologia chemiczna

Absolwenci innych kierunków studiów inżynierskich niż wymienione powyżej  przystępują do testu kwalifikacyjnego.

 • Zakres testu kwalifikacyjnego

  • wiedza ogólna z zakresu przedmiotów podstawowych takich jak matematyka, fizyka i chemia niezbędna do rozwiązywania podstawowych problemów inżynierskich,
  • podstawowa wiedza z  zakresu technologii chemicznej oraz nanotechnologii.