Aktualności

II tura rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia 25.08.2022 13:33

25 sierpnia o godzinie 15:00 rusza II tura rekrutacji,

w rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów 
(do wyczerpania limitu miejsc) - ostateczny termin 28 września,
po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK (ostateczny termin rejestracji 27 września).

Kandydat  na studia niestacjonarne I stopnia musi spełnić zasady rekrutacji  o których mowa w uchwale nr 154 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2022/2023. Zasady rekrutacji na studia I stopnia
Uwaga!
dokumenty w formie papierowej można składać od 26 sierpnia
w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla zadeklarowanego kierunku studiów.

Komplet dokumentów można dostarczyć:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem osób trzecich,
 • pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym,
  na adres wydziału  z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA), wówczas kserokopia dyplomu ukończenia studiów (inżynierskich, licencjackich lub magisterskich) powinna być uwierzytelniona notarialnie
 • kurierem (adres wydziału z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA), wówczas kserokopia dyplomu ukończenia studiów (inżynierskich, licencjackich lub magisterskich) powinna być uwierzytelniona notarialnie


Na poniższych kierunkach pozostało jeszcze od kilku do kilkunastu wolnych miejsc

 • biotechnologia
 • budownictwo
 • ekonomia
 • elektrotechnika
 • informatyka
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria transportu
 • kynologia
 • mechanika i budowa maszyn
 • odnawialne źródła energii
 • ogrodnictwo
 • rolnictwo
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zootechnika