Aktualności

Uwaga! II tura rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia 02.08.2022 11:31

W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów    
(do wyczerpania limitu miejsc),
po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK

Kandydat  na studia stacjonarne II stopnia musi spełnić zasady rekrutacji  o których mowa w § 3 ust. 4 załącznika do uchwały nr 154 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2022/2023. Zasady rekrutacji na studia II stopnia
Uwaga!
dokumenty w formie papierowej można składać
w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla zadeklarowanego kierunku studiów.

Komplet dokumentów można dostarczyć:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem osób trzecich,
 • pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym,
  na adres wydziału  z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA), wówczas kserokopia dyplomu ukończenia studiów (inżynierskich, licencjackich lub magisterskich) powinna być uwierzytelniona notarialnie
 • kurierem (adres wydziału z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA), wówczas kserokopia dyplomu ukończenia studiów (inżynierskich, licencjackich lub magisterskich) powinna być uwierzytelniona notarialnie


Na poniższych kierunkach pozostało jeszcze od kilku do kilkunastu wolnych miejsc

 • architektura
 • biotechnologia
 • budownictwo
 • ekonomia
 • ichtiologia i akwakultura
 • informatyka
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria materiałów i nanomateriałów
 • inżynieria środowiska
 • kynologia
 • logistyka
 • mikrobiologia
 • projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
 • technologia chemiczna
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • zootechnika.