Inżynieria produkcji w przemyśle 4.0

Kandydat na studia stacjonarne I stopnia na kierunek inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 dodatkowo przystępują do egzaminu wstępnego sprawdzającego szczególne predyspozycje do podejmowania studiów niesprawdzane w trybie egzaminu maturalnego. Egzamin wstępny polega na rozmowie kwalifikacyjnej weryfikującej kompetencje kandydata. W zależności od sytuacji epidemicznej w kraju rozmowa może odbyć się z wykorzystaniem technologii informatycznych. O przyjęciu na studia decyduje wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej lub matury europejskiej, lub świadectwo uzyskane za granicą oraz pozytywna ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

UWAGA!
 termin rekrutacji na kierunek - inżynieria produkcji w przemyśle 4.0
 • REJESTRACJA W INTERNETOWYM SYSTEMIE REKRUTACJI - OD 15 maja (poniedziałek) DO 10 lipca (poniedziałek) 2023 r.,
 • OGŁOSZENIE LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA STUDIA 12 lipca (środa) 2023 r.,
 • SKŁADANIE KOMPLETU DOKUMENTÓW PRZEZ KANDYDATÓW OD 13 lipca (czwartek) DO 24 lipca (poniedziałek) 2023 r.,
 • EGZAMIN WSTĘPNY - rozmowa kwalifikacyjna 25 lipca (wtorek) 2023 r.,
 • OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI 31 lipca (poniedziałek) 2023 r.

Z kandydatem zakwalifikowanym do przyjęcia na kierunek inżynieria produkcji w przemyśle 4.0,
po złożeniu kompletu dokumentów zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikująca, obejmująca kompetencje miękkie kandydata.

Oferta edukacyjna kierowana jest do kandydatów/kandydatek o predyspozycjach do przedmiotów ścisłych.
Uczestnicy objęci wsparciem projektu powinni posiadać istotne cechy takie jak:

 • otwartość
 • komunikatywność
 • inicjatywa
 • dokładność
 • kreatywność
 • odpowiedzialność
 • samodzielność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność aktywnego słuchania
 • umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej

Uczelnia stwarza dogodne warunki osobom z niepełnosprawnością. W celu ustalenia warunków przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej  uwzględniającej potrzeby kandydata z niepełnosprawnością, powinien on skontaktować się z komisją rekrutacyjną nie później niż 10 dni przed terminem rozmowy.

Etap 1 Wykonanie zadania praktycznego – w grupie

Cel główny zadania:
Celem głównym zadania jest sprawdzenie umiejętność miękkich i współpracy w grupie.

Cele szczegółowe zadania:

 • wzbudzenie w kandydatach kreatywnego myślenia wykorzystanie posiadanej wiedzy i umiejętności do rozwiązania zadania, sprawdzenie kompetencji takich jak: otwartość, komunikatywność, inicjatywa,
 • kreatywność, dokładność, umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej,
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, poprzez wspólne rozwiązywanie problemu zadania: umiejętność pracy w zespole i aktywne słuchanie,
 • zmiana stereotypów myślenia, poszukiwanie nowych niekonwencjonalnych rozwiązań, łamanie przyjętych granic do sprawdzenia kompetencji takich jak: otwartość, inicjatywa, kreatywność i umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej,
 • sprawdzenie komunikacji pomiędzy sobą i podział ról, poprzez wspólne wykonywanie zadań, czyli sprawdzenie kompetencji takich jak: otwartość, komunikatywność, samodzielność i odpowiedzialność.

Weryfikacja kandydatów/kandydatek będzie polegała na ocenie zrealizowanego zadania oraz obserwacji pracy w grupie, przez członków komisji.

Za ukończenie z sukcesem zadania każdy z członków grupy otrzymuje 5 punktów.

Podczas obserwacji pracy w grupie kandydat/kandydatka może otrzymać maksymalnie 5 punktów. Skala oceny od 0 do 5, gdzie:

0 - będzie oznaczało brak umiejętność miękkich i współpracy w grupie.

5 - będzie oznaczało posiadanie wszystkich wskazanych umiejętności miękkich i współpracy w grupie

Etap 2 Indywidualna rozmowa kwalifikacyjna

Na indywidualnej rozmowie zostaną zadane pytania, które będą dotyczyły motywacji podjęcia studiów na danym kierunku.

Przykładowe pytania:

 • Dlaczego zdecydowałeś/aś się studiować na danym kierunku studiów?
 • Co przekonało Cię do wyboru tego kierunku?
 • Czym ten kierunek wyróżniał się od innych?
 • Co chciałbyś robić po ukończeniu tego kierunku?
 •  Jakie są Twoje oczekiwania odnośnie posiadanych umiejętności i wiedzy po ukończeniu tego kierunku?

Weryfikacja kandydatów/kandydatek będzie polegała na ocenie udzielonych odpowiedzi w skali od 0 do 5., gdzie:

0 - będzie oznaczało brak zaangażowania, przyjście na dany kierunek, tylko dlatego, że jest to coś nowego, brak wiedzy na temat charakteru studiów dualnych,

5 - będzie oznaczało świadomy wybór danego kierunku, podyktowany chęcią własnego rozwoju i nabyciem nowych praktycznych umiejętności, posiadanej wiedzy na temat charakteru studiów dualnych.

Ocena z rozmowy będzie średnia ocen wystawionych przez każdego członka Komisji Kwalifikacyjnej.

Maksymalnie Kandydat może uzyskać z obu części 10 punktów.

Na ocenę pozytywną należy uzyskać minimalnie 7 punktów.