Opłaty

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA PRZEPROWADZENIE REKRUTACJI NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

 1. Wysokości opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynoszą odpowiednio:

  • na studia stacjonarne I stopnia na kierunki: architektura, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia (postępowanie rekrutacyjne obejmuje sprawdzian umiejętności plastycznych - 150 zł,
  • na pozostałe kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarne I stopnia oraz na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia - 85 zł

 2. Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej są:

  • laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, a także laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich,
  • wychowankowie domów dziecka

 3. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wnosi jedną opłatę określoną w pkt 1 w ramach danej rekrutacji (wybierając maksymalnie trzy kierunki studiów), oddzielnie na każdą formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne) oraz poziom kształcenia (pierwszego lub drugiego stopnia). Np. jeżeli kandydat wybierze kierunki na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych – wpłaca dwie opłaty rekrutacyjne.
 4. W procesie rejestracji w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK, każdy kandydat otrzymuje indywidualny numer rachunku, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną: Opłaty można dokonać w:

  • dowolnym banku (przelew tradycyjny, przelew internetowy), 
  • oddziale pocztowym

   Jeżeli kandydat dokonuje przelewu, wpłaty w banku zagranicznym, powinien przed numerem rachunku, na który wnosi opłatę rekrutacyjną wpisać kod BIC: PL Swift:WBKPPLPP

   Ostatni dzień rejestracji w IRK jest zarazem ostatnim dniem wnoszenia opłaty rekrutacyjnej. Zaleca się, aby wpłaty szczególnie w ostatnich dniach rejestracji w IRK dokonywane będą sposobem gwarantującym najszybszy przepływ środków. (Opłata dokonywana przelewem odnotowana jest na koniec kandydata w IRK w terminie ok. 2-3 dni roboczych, natomiast za pośrednictwem poczty nawet do 10 dni).

 5. Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej na pisemny wniosek kandydata w przypadku:

  • nieuruchomienia kierunku studiów z powodu zbyt małej liczby kandydatów,
  • wniesienia opłaty w wysokości wyższej niż wymagana na danym kierunku,
  • udokumentowanego nieuczestniczenia kandydata w egzaminie wstępnym - sprawdzianie umiejętności plastycznych lub teście kwalifikacyjnym,
  • rezygnacji kandydata w IRK z dalszego postępowania rekrutacyjnego przed zakończeniem elektronicznej rejestracji.

 6. Wniosek kandydata o zwrot opłaty rekrutacyjnej akceptuje Prorektor ds. studenckich.
 7. Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej - podpisany przez kandydata - wraz z potwierdzeniem dowodu wpłaty należy złożyć w Dziale ds. Studenckich  w terminie:

  • do 31 października 2023 r. – w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym,
  • do 31 marca 2024 r. – w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim.

 8. Zwrotu opłaty rekrutacyjnej dokonuje się na wskazany przez kandydata we wniosku numer rachunku bankowego. 

Wysokości opłat semestralnych za usługi edukacyjne w roku akademickim 2023/2024 (semestr niestacjonarnych studiów I i II stopnia na poszczególnych kierunkach) (format:  docx, rozmiar:  25 kB)

Opłata za świadczone usługi edukacyjne powinna być wniesiona przez studentów lub osoby przyjęte na studia I i II stopnia:

 • w trzech jednakowych ratach, tj. do 31 października, 30 listopada i 31 grudnia– za semestr zimowy oraz w trzech jednakowych ratach do 31 marca, 30 kwietnia i 31 maja – za semestr letni;
 • studenci oraz osoby przyjęte na studia bez względu na wysokość opłaty, mogą ją wnieść jednorazowo (całość opłaty semestralnej) w terminie do 31 października – za semestr zimowy i do 31 marca – za semestr letni.