Praktyki zawodowe

Podstawowe informacje nt. praktyk zawodowych na studiach

W trakcie studiów student ma obowiązek odbyć praktyki zawodowe – jeżeli przewiduje to plan studiów. Na każdym wydziale jest pełnomocnik lub kierownik praktyk zawodowych, wspomagający studenta w realizacji tego obowiązku.

Obowiązkowe praktyki zawodowe stanowią integralną część kształcenia na poszczególnych kierunkach i stopniach studiów prowadzonych na uczelni, realizowane są zgodnie z planem i programem studiów. Informacje dotyczące praktyki zawodowej, w tym miejsce, adres jej odbywania oraz czas trwania zamieszcza się w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów. Student może odbyć praktykę zawodową w kraju lub zagranicą.

Warto skorzystać z Programu Erasmus+, który umożliwia studentom lub absolwentom wyjazd na praktykę zawodową do zagranicznego przedsiębiorstwa.  Wyjazd na praktykę trwa minimum 2 pełne miesiące, maksymalnie 12 miesięcy w obrębie tego samego roku akademickiego.

Student ma prawo do odbycia nieobowiązkowej praktyki zawodowej, niewynikającej z programu studiów, w formie praktyki dodatkowej. Nie wpływa to na proces zaliczania, bądź niezaliczania kolejnych semestrów studiów.

W programie studiów określa się wymiar, zasady i formę odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych dla studiów o profilu praktycznym, a w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim - jeżeli praktyki wynikają z opisu efektów uczenia się, oraz liczbę punktów ECTS, jaką student ma uzyskać w ramach tych praktyk.

Podstawowym celem obowiązkowej praktyki zawodowej jest uzyskanie przez studenta przypisanych do niej efektów uczenia się określonych szczegółowo w programie studiów i programie praktyki dla każdego kierunku studiów, w szczególności nabycie umiejętności praktycznych, uzupełniających wiedzę uzyskaną w toku zajęć dydaktycznych na uczelni oraz przygotowujących do podjęcia lub realizacji pracy zawodowej.

Ramowe zasady i tryb zaliczenia praktyk określa Regulamin studiów w ZUT. Szczegółowe zasady praktyk: organizacja i realizacja praktyk zawodowych, w tym weryfikacja osiągnięcia przez studenta efektów uczenia się, dokumentacja i jej archiwizacja, ustalane są na wydziale.

Strona internetowa praktyk zawodowych z kontaktami do pełnomocników/opiekunów praktyk zawodowych.