Studia I stopnia (inżynierskie/licencjackie)

 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA I STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

Podstawą przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2023/2024 są wyniki pisemnego egzaminu:

 • maturalnego (świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną),
 • dojrzałości (świadectwo wydane przez dyrektora szkoły),
 • matury międzynarodowej IB (maturę międzynarodową potwierdza dyplom IB – International Baccalaureate wydany przez organizację International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie),
 • matury europejskiej EB (maturę europejską European Baccalaureate potwierdza dyplom EB wydawany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statusie Szkół Europejskich sporządzoną w Luksemburgu  dnia 21 czerwca 1994 r.),
 • maturalnego/dojrzałości uzyskanego za granicą uprawniającego do ubiegania się do przyjęcia do szkoły wyższej,
 • dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
 • dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów zawodowych w zawodzie  nauczanym na poziomie technika

Kandydaci na studia stacjonarne I stopnia na kierunki: architektura, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia dodatkowo przystępują do egzaminu wstępnego sprawdzającego uzdolnienia artystyczne.

Sprawdzian umiejętności plastycznych:

 • na kierunku architektura obejmuje 3 zadania rysunkowe wykonanych przez kandydata,
 • na kierunku projektowanie architektury wnętrz i otoczenia obejmuje 3 zadania rysunkowe wykonanych przez kandydata.

  O przyjęciu na studia, po uzyskaniu pozytywnej oceny ze sprawdzianu umiejętności plastycznych, decyduje wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej lub matury europejskiej, świadectwa uzyskanego za granicą.

  Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia na na kierunek inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 dodatkowo przystępują do egzaminu wstępnego sprawdzającego szczególne predyspozycje do podejmowania studiów niesprawdzane w trybie egzaminu maturalnego. Egzamin wstępny polega na rozmowie kwalifikacyjnej weryfikującej kompetencje kandydata. O przyjęciu na studia decyduje wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej lub matury europejskiej, lub świadectwo uzyskane za granicą  oraz pozytywna ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

  W celu ustalenia warunków przeprowadzenia egzaminu wstępnego, o którym mowa powyżej uwzględniającego potrzeby kandydata ze  szczególnymi potrzebami, powinien on skontaktować się z komisją rekrutacyjną nie później niż 10 dni  przed terminem egzaminu wstępnego.

Zasada wyliczania liczby punktów (LP) (format:  pdf, rozmiar:  195 KB) dotyczy kandydatów, którzy legitymują się świadectwem:

egzaminu maturalnego świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
dyplomem matury międzynarodowej IB - International Baccalaureate,
oraz dyplomem matury europejskiej EB 

Zasada wyliczania liczby punktów (LP) (format:  pdf, rozmiar:  159 KB) dotyczy kandydatów, którzy legitymują się świadectwem:
egzaminu dojrzałości "starej matury" (stara matura- egzamin maturalny zdawany do roku 2004
w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach)


 (format:  docx, rozmiar:  45 KB)