Studia II stopnia (magisterskie)

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

 1. Na studia II stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia II stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. Na kierunek:

   • architektura będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich kierunków: architektura i urbanistyka oraz architektura
   • budownictwo będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich tego kierunku,
   • projektowanie architektury wnętrz i otoczenia będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich kierunków: architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, budownictwo, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia.

 4. Na kierunki prowadzone przez wydziały: Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Elektryczny, Informatyki, Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Nauk o Żywności i Rybactwa, Techniki Morskiej i Transportu oraz Technologii i Inżynierii Chemicznej będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich.
 5. W przypadku kandydatów legitymujących się zagranicznym dyplomem ukończenia studiów (I stopnia lub jednolitych magisterskich) Uczelnia stwierdza nabycie kompetencji inżynierskich lub równoważność uzyskanego tytułu zawodowego z jego polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz.U. poz. 1881).
 6. Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 7. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt 6).  Wykaz kierunków studiów lub dziedzin, dyscyplin naukowych, których absolwenci osiągnęli porównywalne efekty kształcenia do kierunku studiów, o który się ubiegają podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych uczelni na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji.
 8. Dla kandydatów – absolwentów pozostałych kierunków studiów, niespełniających wymogów – opisanych w pkt. 6 i 7 podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 9. Zakres testu lub rozmowy kwalifikacyjnej, o którym mowa w pkt 8, podany zostanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych uczelni nie później niż na dwa miesiące przed jego przeprowadzeniem.
 10.   Kandydat – obywatel polski, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów za granicą może ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia. Podstawą przyjęcia będzie dyplom ukończenia studiów (I stopnia lub jednolitych magisterskich)

  • wydany za granicą i uznany na podstawie umowy międzynarodowej,
  • wydany za granicą i uznany na podstawie art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), 
  • wydany za granicą i uznany w drodze nostryfikacji.

 11. Za uprawniające do podjęcia studiów II stopnia będzie dyplom uzyskany za granicą, który daje możliwość wstępu na studia II stopnia w kraju wydania.
 12. W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia za granicą przyjęcie na studia może odbyć się na podstawie tymczasowego zaświadczenia potwierdzającego ukończenie studiów (tzw. provisional certificate, temporary graduation certyficate, itp.) z zastrzeżeniem, że osoba przyjęta na studia zobowiązana będzie do przedstawienia w Uczelni oficjalnego dyplomu ukończenia studiów w terminie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia kształcenia.
 13. Zagraniczne dokumenty o wykształceniu powinny być odpowiednio zalegalizowane lub opatrzone apostille.
 14. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez:

  • polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy ministerstwa sprawiedliwości,
  • tłumacza w kraju macierzystym kandydata z tym, że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.

 15. Kandydat na kierunek studiów prowadzony w języku obcym powinien posługiwać się językiem obcym na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów. Kandydat, dla którego język, w którym zamierza studiować nie jest językiem urzędowym jego kraju pochodzenia musi legitymować się dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego, zgodnie z dokumentami określonymi w załączniku nr 2 Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.
 16. Uczelnia stwarza dogodne warunki kandydatom ze szczególnymi potrzebami, przystępującym do test lub rozmowy kwalifikacyjnej. W celu ustalenia warunków przeprowadzenia testu lub rozmowy kwalifikacyjnej uwzględniającego potrzeby kandydata z niepełnosprawnością  powinien on skontaktować się z komisji rekrutacyjnej nie później niż 10 dni przed wyznaczonym terminem testu.

  Wykaz kierunków na studiach  drugiego stopnia (w rekrutacji na semestr zimowy)
  (studia stacjonarne II stopnia - S2, studia niestacjonarne II stopnia - N2)

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

WYDZIAŁ INFORMATYKI

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ