Biotechnologia

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

KIERUNEK: BIOTECHNOLOGIA
dziedzina: nauki rolnicze - wiodąca oraz nauki ścisłe i przyrodnicze oraz nauki inżynieryjno-techniczne
studia stacjonarne rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy i letni,
studia niestacjonarne rekrutacja prowadzona jest na semestr letni

 1. Na studia drugiego stopnia KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów oraz spełnia poniższe kryteria.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 4. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. 3).
 5. Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów - opisanych w pkt. 3) i 4) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów. W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

UWAGA

Dla kandydatów, posiadających tytuł zawodowy:

 • licencjata lub magistra, rekrutacja prowadzona jest tylko na semestr zimowy, a tok studiów obejmuje 4 semestry (kandydaci będą kierowani na semestr wyrównujący efekty inżynierskie),
 • inżyniera lub magistra inżyniera, rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy i letni, a tok studiów obejmuje 3 semestry.

Rekrutacja na studia niestacjonarne obejmuje wyłącznie kandydatów z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera i prowadzona jest na semestr letni.

KRYTERIA PRZYJĘĆ ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego/rozmowy kwalifikacyjnej ubiegać się mogą absolwenci po kierunkach:

 • analityka medyczna,
 • biotechnologia,
 • biotechnologia medyczna,
 • bezpieczeńtwo żywności,
 •  bioinformatyka,
 • bioinżynieria zwierząt,
 • biologia,
 • biologia stosowana,
 • farmacja,
 • kosmetologia,
 • mikrobiologia,
 • mikrobiologia stosowana,
 • ochrona środowiska,
 • technologia żywności i żywienie człowieka

 
  lub innych pokrewnych kierunkach, po weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się, w szczególności dotyczących:

 • ogólnej wiedzy z zakresu nauk  biologicznych i technicznych, w szczególności  genetyki, biochemii, biologii molekularnej, mikrobiologii, inżynierii genetycznej i inżynierii bioprocesowej;
 • znajomość biochemicznych, molekularnych i komórkowych podstaw funkcjonowania organizmów oraz możliwości ich wykorzystania w biotechnologii,
 •  znajomość podstawowych metod laboratoryjnych, technik i narzędzi pozwalających na wykonywanie zadań z zakresu biotechnologii i umiejętność korzystania z nich z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,
 • ogólnej wiedzy związanej z wykorzystaniem procesów i metod biotechnologicznych w różnych gałęziach nauki i przemysłu oraz innych obszarach działalności człowieka.

 
Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów podstawą kwalifikacji będzie pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego/ rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu:

 • ogólne zagadnienia związane z biotechnologią;
 • znajomość procesów zachodzących w organizmach żywych oraz możliwości ich wykorzystania w biotechnologii,
 • znajomości metod, technik i narzędzi związanych z biotechnologią.