Zootechnika

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA  PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

KIERUNEK: ZOOTECHNIKA
dziedzina nauk rolniczych
studia stacjonarne rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy i letni,
studia niestacjonarne rekrutacja prowadzona jest na semestr letni

 1. Na studia drugiego stopnia KIERUNKU ZOOTECHNIKA może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów oraz spełnia poniższe kryteria.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 4. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. 3).
 5. Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów - opisanych w pkt. 3) i 4) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów. W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

UWAGA

Dla kandydatów, posiadających tytuł zawodowy:

 • licencjata lub magistra, rekrutacja prowadzona jest tylko na semestr zimowy, a tok studiów obejmuje 4 semestry (kandydaci będą kierowani na semestr wyrównujący efekty inżynierskie),
 • inżyniera lub magistra inżyniera, rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy i letni, a tok studiów obejmuje 3 semestry.

Rekrutacja na studia niestacjonarne obejmuje wyłącznie kandydatów z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera i prowadzona jest na semestr letni.

KRYTERIA PRZYJĘĆ ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów po kierunkach:

 • behawiorystyka zwierząt,
 • bezpieczeństwo żywności,
 • bioinżynieria zwierząt,
 • biologia,
 • biotechnologia,
 • etologia i psychologia zwierząt,
 • hipologia i jeździectwo,
 • hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich,
 • hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych,
 • ichtiologia i akwakultura,
 • kynologia,
 • mikrobiologia,
 • mikrobiologia stosowana,
 • pielęgnacja zwierząt i animaloterapia,
 • prewencja weterynaryjna,
 • rolnictwo,
 • rybactwo,
 • towaroznawstwo,
 • zoofizjoterapia
 • zootechnika

lub innych pokrewnych kierunkach, po weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się, w szczególności dotyczących:

 • ogólnej wiedzy z zakresu nauk podstawowych (biologii, chemii, fizyki, matematyki) oraz kierunkowych m.in. podstaw produkcji roślinnej, żywienia zwierząt, genetyki, mikrobiologii, anatomii i fizjologii zwierząt,
 • znajomość procesów  związanych ze wzrostem, rozwojem  zwierząt,
 • podstawowej wiedzy z zakresu chowu i hodowli poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich i amatorskich, właściwego obchodzenia się z nimi oraz zachowania ich dobrostanu,
 • stosowanie podstawowych technik i narzędzi badawczych w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla zootechniki,
 • wykonywanie samodzielnie lub w zespole pod kierunkiem nauczyciela prostych zadań projektowych związanych z hodowlą i użytkowaniem zwierząt.


Zakres rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów - absolwentów innych kierunków studiów: 

 • ogólnych zagadnień związanych z zootechniką,
 • znajomości podstaw chowu i hodowli poszczególnych gatunków zwierząt  gospodarskich,
 • znajomości podstawowych metod, technik i narzędzi wykorzystywanych w zootechnice.