Inżynieria środowiska

 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
dziedzina nauk
inżynieryjno - technicznych
studia stacjonarne i niestacjonarne rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy

 1. Na studia drugiego stopnia KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów z tytułem inżyniera.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 4. Dla kandydatów absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. 3).
 5. Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów - opisanych w pkt. 3) i 4) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

 KRYTERIA PRZYJĘĆ ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów inżynierskich po kierunkach:

 • budownictwo – specjalność urządzenia sanitarne, 
 • inżynieria środowiska,
 • kierunki i specjalności w zakresie: instalacje budowlane, chłodnictwo. klimatyzacja, wentylacja.

Absolwenci innych kierunków studiów inżynierskich niż wymienione powyżej przystępują do testu kwalifikacyjnego.

 Zakres testu kwalifikacyjnego:

 • podstawy termodynamiki technicznej,
 • mechanika płynów,
 • materiałoznawstwo,
 • hydrologia,
 • podstawy technologii wody i ścieków,
 • podstawy uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,
 • sieci i instalacje wodno-kanalizacyjne, ciepłej wody i gazu,
 • ogrzewalnictwo,
 • wentylacja i klimatyzacja,
 • wodociągi i kanalizacje,
 • melioracje,
 • podstawy ciepłownictwa,
 • źródła ciepła