Energetyka

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI  

KIERUNEK: ENERGETYKA

dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria mechaniczna
studia stacjonarne rekrutacja jest prowadzona na semestr  letni

 1. Na studia drugiego stopnia KIERUNKU ENERGETYKA może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (z tytułem inżyniera).
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU ENERGETYKA, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU ENERGETYKA, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 4. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. 3)
 5. Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów - opisanych w pkt. 3) i 4) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

KRYTERIA PRZYJĘĆ ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą:

 1. absolwenci studiów inżynierskich, którzy ukończyli studia po 1 października 2019 r. na kierunkach, dla których podstawą dyscypliną w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych jest:
 • automatyka
 • elektronika i elektrotechnika
 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria chemiczna
 • inżynieria lądowa i transportu
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria mechaniczna
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

  2.
  absolwenci studiów inżynierskich, którzy ukończyli studia do 30 września 2019 r. na kierunkach:
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • fizyka techniczna
 • inżynieria
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria środowiska
 • mechanika i budowa maszyn
 • odnawialne źródła energii
 • technika rolnicza i leśna
 • technologia chemiczna
 • transport
 • zarządzanie i inżynieria produkcji


Absolwenci innych kierunków studiów inżynierskich przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Zakres testu kwalifikacyjnego

 • podstawy techniki cieplnej (podstawy termodynamiki, podstawy miernictwa cieplnego, podstawy wymiany ciepła),
 • podstawy odnawialnych źródeł energii.

  Testy kwalifikacyjne przeprowadzone będą w formie ustnej.