Inżynieria materiałowa

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI  

KIERUNEK INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych - wiodąca, dyscyplina inżynieria mechaniczna
studia stacjonarne rekrutacja jest prowadzona na semestr letni,
studia niestacjonarne rekrutacja jest prowadzona na semestr zimowy

 1. Na studia drugiego stopnia KIERUNKU INŻYNIERIA MATERIAŁOWA  może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (z tytułem zawodowym inżyniera).
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 4. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. 3)
 5. Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów - opisanych w pkt. 3) i 4) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjne oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego  stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

KRYTERIA PRZYJĘĆ ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą: 

 1.  absolwenci studiów inżynierskich, którzy ukończyli studia po 1 października 2019 r. na kierunkach, dla których podstawową dyscypliną w dziedzinie nauk  inżynieryjno-technicznych jest:
 • automatyka
 • elektronika i elektrotechnika
 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria chemiczna
 • inżynieria lądowa i transportu
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria mechaniczna
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

  2.
  absolwenci studiów inżynierskich, którzy ukończyli studia do 30 września 2019 r. na kierunkach:
 • budownictwo
 • budowa jachtów
 • chemia
 • edukacja techniczno-informatyczna
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • fizyka techniczna
 • górnictwo i geologia
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria transportu
 • lotnictwo i kosmonautyka
 • mechatronika
 • mechanika i budowa maszyn
 • metalurgia
 • nanotechnologia
 • nawigacja
 • oceanotechnika
 • papiernictwo i poligrafia
 • technika rolnicza i leśna
 • technologia chemiczna
 • technologia drewna
 • towaroznawstwo
 • transport
 • włókiennictwo
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

Absolwenci innych kierunków studiów inżynierskich przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Zakres testu kwalifikacyjnego

 • matematyka w zastosowaniach inżynierskich,
 • chemiczne i fizyczne właściwości materiałów konstrukcyjnych metalicznych i niemetalicznych,
 • technika badań i przetwarzania materiałów.

 Testy kwalifikacyjne przeprowadzone będą w formie ustnej.