Architektura krajobrazu

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

KIERUNEK: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

dziedzina nauk rolniczych - wiodąca, dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo - wiodąca
studia stacjonarne rekrutacja jest prowadzona na semestr letni,
studia niestacjonarne rekrutacja jest prowadzona na semestr zimowy

  1. Na studia drugiego stopnia  KIERUNKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (z tytułem zawodowym inżyniera).
  2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
  3. Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
  4. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów inżynierskich, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. 3).
  5. Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów inżynierskich, nie spełniających wymogów - opisanych w pkt. 3) i 4) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu ( w postaci zadania projektowego) oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego  stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

KRYTERIA PRZYJĘĆ ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów inżynierskich po kierunkach:

  • architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, ogrodnictwo, planowanie przestrzenne, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, wzornictwo

Absolwenci innych kierunków studiów inżynierskich niż wymienione powyżej przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Zakres testu kwalifikacyjnego

  • praktyczne zadanie projektowe dotyczące niewielkiej przestrzeni ogrodowej wraz z opisem przyjętych rozwiązań funkcjonalnych, kompozycyjnych, estetycznych oraz doboru gatunkowego roślin.