Ichtiologia i akwakultura

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA  PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

KIERUNEK: ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA

dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina zootechnika i rybactwo
studia stacjonarne rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy i semestr letni

 1. Na studia drugiego stopnia KIERUNKU ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów ( z tytułem zawodowym inżyniera).
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 4. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów inżynierskich, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. 3).
 5. Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów - opisanych w pkt. 3) i 4) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

KRYTERIA PRZYJĘĆ ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

O przyjęcie na studia bez testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów realizowanych na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie oraz  absolwenci, którzy uzyskali kompetencje w zakresie jednej z wymienionych dziedzin nauki:

 • nauk ścisłych i przyrodniczych,
 • nauk inżynieryjno-technicznych,
 • nauk rolniczych,
 • nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Absolwenci studiów inżynierskich, których kierunki nie mieszczą się w wymienionych powyżej dziedzinach nauki przystępują do testu kwalifikacyjnego (przewidywana forma testu pisemna, test jednokrotnego wyboru).

Zakres testu kwalifikacyjnego obejmuje:

 • podstawy biologii organizmów wodnych
 • podstawy ekologii środowiska wodnego.

  Polecane książki:

  1.      Dojlido J., Chemia wód powierzchniowych, Ekonowia i Środowisko, Białystok, 1999

  2.      Kilarski Wincenty, Anatomia ryb, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2012

  3.      Krzysztof Goryczko, Pstrąg. Chów i hodowla. Poradnik hodowcy, IRS, Olsztyn, 2008

  4.      Szczerbowski J.A., Rybactwo śródlądowe, IRS, Olsztyn, 2001

  5.      Załachowski Włodzimierz, Ryby, PWN, Warszawa, 1997, Żmudziński L., Świat zwierzęcy Bałtyku., Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa,     1990