UBEZPIECZENIE

Procedura dotycząca ubezpieczenia NNW studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego na rok akademicki 2011/2012

1) Ubezpieczenie NNW studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w roku akademickim 2011/2012 obsługuje InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group:

 Oddział w Szczecinie przy ulicy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 24 70-302 Szczecin tel. (091) 485 42 60/61,(091) 434-44-22, fax. (091) 433 25 22,e-mail: szczecin@interrisk.pl

 Oddział w Gdańsku przy ulicy Jagiellońskiej 13 tel.(058) 558-51-15/16,
fax. (058) 558-51-17, e-mail: gdansk@interrisk.pl


2) Składka za ubezpieczenie NNW i OC wynosi 40 złotych

3) Roszczenia z tytułu ubezpieczenia należy zgłaszać do Oddziału w Szczecinie lub w Gdańsku. Wzór druku zgłoszenia roszczenia w załączeniu do niniejszej procedury. (pobierz tutaj)
Druk zgłoszenia roszczenia należy opieczętować w pkt. I ppkt. 1 pieczęcią nagłówkową (strona 1 druku) i następnie wypełnić i podpisać w pkt. II (strona 3 druku). W momencie wydawania druku zgłoszenia należy pouczyć ubezpieczonego o sposobie jego wypełnienia:
 wszystkie rubryki wniosku muszą zostać wypełnione;
 rubryki nie mające zastosowania w konkretnym przypadku należy opisać odpowiednią klauzulą np. „nie ma”, „nie dotyczy” itp.
oraz poinformować, że miejscem złożenia druku i zgłoszenia szkody jest siedziba:
Oddziału w Szczecinie przy ulicy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 24 70-302 Szczecin, Oddziału w Gdańsku ul. Jagiellońska 13, 80-371 Gdańsk lub dowolny oddział ubezpieczyciela w Polsce
4) Zakres ubezpieczenia określa umowa:
 ubezpieczenie NNW obowiązuje w systemie całodobowym na terenie całego świata, z wyłączeniem kosztów leczenia, które obowiązują wyłącznie na terenie Polski
 Suma wypłacana w przypadku śmierci ubezpieczonego to 20.000 zł.
 Uszczerbek na zdrowiu orzekany w procentach za 1% uszczerbku na zdrowiu 1% sumy ubezpieczenia, tj.: 200,00 zł.
 Zwrot kosztów tytułu nabycia lub naprawy protez, oraz leczenia na terytorium RP do 25 % sumy ubezpieczenia (do 5.000,00 zł)
 Zasiłek dzienny z tytułu pobytu w szpitalu 0,20% z sumy ubezpieczenia tj. 25,00 zł płatne od 3-go dnia do 60-go.
 z tytułu śmierci jednego lub obojga rodziców Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł
oraz Ogólne warunki ubezpieczenia NNW studentów Edu Plus.