Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju

metryka

Jednostka organizacyjnaWydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Nazwarolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju
Forma studiówniestacjonarna
Poziom kształceniastudia podyplomowe
Wymagane wykształceniewyższe
Limit

 miejsc 16

Opłata za studia4800 zł

Opis studiów

Adresaci, do których skierowana jest oferta studiów podyplomowych

Studia podyplomowe rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju skierowane są do osób zainteresowanych tematyką rozwoju obszarów wiejskich po wejściu do UE, zagadnień z ekonomiki rolnictwa i marketingu produktów rolnych, nowych trendów w produkcji zwierzęcej, uwarunkowań zrównoważonego użytkowania turystycznego obszarów wiejskich oraz chcących uzupełnić wykształcenie rolnicze.

Cel studiów

Włączenie Polski w struktury Unii Europejskiej stworzyło zupełnie nowe warunki funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw o profilu rolniczym. Realizacja zaleceń Wspólnoty Europejskiej dotyczących rolnictwa, jak i umiejętność wykorzystania różnego rodzaju finansowego wsparcia oferowanego w ramach programów unijnych, wymaga funkcjonowania fachowo wyszkolonej kadry pracowniczej i doradczej. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie organizuje kolejną edycję studiów podyplomowych. Zakres tematyczny obejmuje obok zagadnień dotyczących rozwoju obszarów wiejskich po wejściu do UE, zagadnień z ekonomiki rolnictwa i marketingu produktów rolnych, także nowe trendy w produkcji zwierzęcej ze szczególnym naciskiem na zagadnienia dotyczące dobrostanu zwierząt hodowlanych, rolnictwa ekologicznego, biobezpieczeństwa i produkcji żywności modyfikowanej genetycznie. Wiele uwagi pragniemy poświęcić tematyce dotyczącej uwarunkowań zrównoważonego użytkowania turystycznego obszarów wiejskich. Ponadto omówione zostaną zagadnienia dotyczące wprowadzania przyjaznych dla środowiska sposobów zagospodarowania przestrzeni rolniczej w świetle realizacji programów rolnośrodowiskowych.

Po ukończeniu studiów uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania

Studia trwają dwa semestry i kończą się egzaminem końcowym. Zjazdy odbywają się w systemie niestacjonarnym w soboty i w niedzielę na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. K. Janickiego 32.

Szczegółowy rozkład zajęć w semestrze zostanie podany do wiadomości przed rozpoczęciem semestru.

 

 

Terminy rekrutacji

Rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK

19 grudnia 2023  – 20 lutego 2024 r.

Składanie kompletu dokumentów 19 grudnia 2023  – 20 lutego 2024 r.

Przyjęcia na studia podyplomowe odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w IRK

Wykaz dokumentów

Kandydat po zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydata, zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

  1. kwestionariusz osobowy (wydruk z Internetowej Rekrutacji Kandydata IRK);
  2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona przez Uczelnię - oryginał dyplomu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
  3. jedna aktualna fotografia

W przypadku kandydatów cudzoziemców dodatkowo:

  1. należy złożyć kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał dokumentu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
  2. kandydat musi posiadać potwierdzoną znajomość języka polskiego;
  3. zaleca się, aby zagraniczne dokumenty o wykształceniu były odpowiednio zalegalizowane lub opatrzone apostille;
  4. dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego lub tłumacza w kraju macierzystym kandydata, z tym że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie studiów podyplomowych rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju osobiście lub pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym) lub kurierem.

Adres: Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ul K. Janickiego 32, 71-270 Szczecin, z dopiskiem - Studia podyplomowe rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Opłaty

Całkowity koszt studiów: 5800 zł (2 semestry).

 

Uwaga!

Istnieje możliwość dokonania opłaty w ratach.

Możliwość wystawienia faktury.

ZUT nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

 

 

 

 

 

Kontakt

Sekretariat:

mgr Ewa Kwita

tel. 91 449 67 03

email: ewa.kwita@zut.edu.pl

Kierownik:

dr hab. inż. Beata Seremak, prof. ZUT

tel. 91 449 67 42, kom. 501 215 294

email: beata.seremak@zut.edu.pl

Pozostałe informacje