293 (21) 2012

 

SPIS TREŚCI

 

Justyna Chudecka, Tomasz Tomaszewicz

Zróżnicowanie morfologii oraz właściwości gleb leśnych i ornych położonych w strefie czołowomorenowej Pomorza Zachodniego (format:  pdf, rozmiar:  133 kB)

 

Beata Feledyn-Szewczyk

Porównanie zdolności konkurencyjnych w stosunku do chwastów oraz plonów ziarna pszenicy orkisz (Triticum aestivum ssp. spelta) z odmianami pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum ssp. Vulgare) w ekologicznym systemie produkcji (format:  pdf, rozmiar:  213 kB)

 

Andrzej Gregorczyk, Maria Swarcewicz

Porównanie wybranych kinetycznych modeli zanikania herbicydów w glebie (format:  pdf, rozmiar:  160 kB)

Andrzej Gregorczyk, Jacek Wereszczaka, Sławomir Stankowski

Wykorzystanie biomasy rdestowca ostrokończystego (Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.) do celów energetycznych  (format:  pdf, rozmiar:  129 kB)

Małgorzata Hawrot-Paw, Andrzej Nowak, Paulina Beker

Liczebność drobnoustrojów w glebach skażonych olejem napędowym i poddawanychprocesowi fitoremediacji (format:  pdf, rozmiar:  165 kB)

Danuta Kulpa, Joanna Katroń

Kiełkowanie nasion i rozwój roślin Bletilla striata w kulturach  (format:  pdf, rozmiar:  379 kB)in vitro (format:  pdf, rozmiar:  379 kB)

Ignacy Kutyna, Ewa Drewniak, Elżbieta Młynkowiak

Zbiorowiska muraw kserotermicznych i piaskowych na krawędzi doliny Odry w Owczarach (format:  pdf, rozmiar:  501 kB)

Ryszard Malinowski, Edward Niedźwiecki, Ignacy Kutyna, Edward Meller

Właściwości chemiczne gliniastych gleb uprawnych o zróżnicowanej rzeźbie terenu z uwzględnieniem zbiorowisk roślinnych po piętnastu latach odłogowania 
Część I. Właściwości chemiczne gleb
 (format:  pdf, rozmiar:  378 kB)

Ignacy Kutyna, Ryszard Malinowski, Edward Niedźwiecki

Właściwości chemiczne gliniastych gleb uprawnych o zróżnicowanej rzeźbie terenu z uwzględnieniem zbiorowisk roślinnych po piętnastu latach odłogowania
Część II. Zbiorowiska roślinne w obrębie wierzchowiny, zbocza i w obniżeniu
 (format:  pdf, rozmiar:  608 kB)

Beata Smolik

Reakcja wybranych odmian żyta ozimego na stres wywołany różnymi czynnikami abiotycznymi (format:  pdf, rozmiar:  329 kB)

 

 

CONTENTS

 

Justyna Chudecka, Tomasz Tomaszewicz

The differentiation of morphology and properties of forest and arable soils located in the end moraine zone of Western Pomerania (format:  pdf, rozmiar:  133 kB)

Beata Feledyn-Szewczyk

The comparison of competitiveness against weeds and grain yield of spelt wheat (Triticum aestivum ssp. spelta) with common wheat (Triticum aestivum ssp. Vulgare) varieties in organic system (format:  pdf, rozmiar:  213 kB)

Andrzej Gregorczyk, Maria Swarcewicz

Comparison of select kinetic models of herbicides degradation in soil  (format:  pdf, rozmiar:  160 kB)

Andrzej Gregorczyk, Jacek Wereszczaka, Sławomir Stankowski

Utilisation of biomass of japanese knotweed (Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.) for energy purposes (format:  pdf, rozmiar:  129 kB)

Małgorzata Hawrot-Paw, Andrzej Nowak, Paulina Beker

The number of microorganisms in diesel-contaminated soils and subjected to phytoremediation process (format:  pdf, rozmiar:  165 kB)

Danuta Kulpa, Joanna Katroń

Seed germination and plant development of  (format:  pdf, rozmiar:  379 kB)Bletilla striata in vitro (format:  pdf, rozmiar:  379 kB)

Ignacy Kutyna, Ewa Drewniak, Elżbieta Młynkowiak

Plant communities within xerothermic and psammophilous grasslands on the edge of the Oder river valley in Owczary (format:  pdf, rozmiar:  501 kB)

Ryszard Malinowski, Edward Niedźwiecki, Ignacy Kutyna, Edward Meller

Chemical properties of arable loamy soils of a differentiated land relief with the consideration of plant communities after fifteen years of fallowing 
Part I. Chemical properties of soils
 (format:  pdf, rozmiar:  378 kB)

Ignacy Kutyna, Ryszard Malinowski, Edward Niedźwiecki

Chemical properties of arable loamy soils of a differentiated land relief with the consideration of plant communities after fifteen years of fallowing 
Part II. Plant communities within areas of hilltop, slopes and ground lowering
 (format:  pdf, rozmiar:  608 kB)
 

Beata Smolik

Reaction of selected winter rye varieties to stress induced by different abiotic factors (format:  pdf, rozmiar:  329 kB)