300 (24) 2012

Lista recenzentów prac w 2012 roku (format:  pdf, rozmiar:  51 kB)

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

Jerzy Andrzej Balejko, Michał Kowalski, Barbara Czerniejewska-Surma, Edyta Balejko  

Jakość sensoryczna mięsa wieprzowego zapeklowanego metodą zalewową solankami o różnym składzie (format:  pdf, rozmiar:  662 kB)

 

Anna Brinken, Jarosław Piątek, Wioletta Biel, Zygmunt Sagan  

Występowanie i aktywność biologiczna lektyn w nasionach roślin strączkowych i ziarnach zbóż (format:  pdf, rozmiar:  160 kB)

 

Barbara Cioch, Ewa Czerniawska-Piątkowska, Ewa Chociłowicz, Małgorzata Szewczuk

Związek polimorfizmu kappa-kazeiny (CASK) z wydajnością i składem mleka krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej (format:  pdf, rozmiar:  153 kB)

 

Henryk Czyż, Teodor Kitczak, Anna Stelmaszyk

Przydatność Festuca pratensis Trifolium pratense do podsiewu łąki na glebie organicznej (format:  pdf, rozmiar:  173 kB)

 

Zdzisław Domiszewski

Wpływ temperatury ogrzewania na jakość lipidów podczas chłodniczego przechowywania ogrzanej tkanki mięsnej śledzia bałtyckiego (Clupea harengus membran) (format:  pdf, rozmiar:  192 kB)

 

Andrzej Gregorczyk, Maria Katarzyna Swarcewicz

Ocena niepewności obliczenia czasu półtrwania herbicydu w glebie (format:  pdf, rozmiar:  143 kB)

 

Kazimierz Jankowski, Jacek Sosnowski, Jolanta Jankowska, Renata Kowalczyk

Oddziaływanie hydrożelu i rodzaju okrywy glebowej na aspekt ogólny muraw trawnikowych (format:  pdf, rozmiar:  141 kB)

 

Ryszard Malinowski, Edward Niedźwiecki, Wojciech A. Kowalski, Mikołaj Protasowicki, Edward Meller

Charakterystyka wybranych elementów środowiska przyrodniczego wyspy Chełminek (format:  pdf, rozmiar:  170 kB)

Część I: Różnicowanie się cech morfologicznych i właściwości gleb powstających z piaszczystych osadów dennych w wyniku ich zalesienia na wyspie Chełminek (format:  pdf, rozmiar:  170 kB)

 

Bożena Michalska, Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz

Porównanie sposobów uśredniania wyników automatycznych pomiarów temperatury powietrza i gleby (format:  pdf, rozmiar:  1,55 MB)

 

 

CONTENTS

 

List of Reviewers in 2012 (format:  pdf, rozmiar:  51 kB)

 

Jerzy Andrzej Balejko, Michał Kowalski, Barbara Czerniejewska-Surma, Edyta Balejko  

Quality changes of pork meat pickled with immersion method in curing solution of various chemical composition (format:  pdf, rozmiar:  662 kB)

 

Anna Brinken, Jarosław Piątek, Wioletta Biel, Zygmunt Sagan  

Occurrence and biological activity of lectins in seeds of leguminous plants and cereals (format:  pdf, rozmiar:  160 kB)

 

Barbara Cioch, Ewa Czerniawska-Piątkowska, Ewa Chociłowicz, Małgorzata Szewczuk

Association between kappa-casein (CASK) polymorphism and yield and composition of milk of Holstein-Fresian Black-and-White cows (format:  pdf, rozmiar:  153 kB)

 

Henryk Czyż, Teodor Kitczak, Anna Stelmaszyk

Utility of Festuca pratensis and Trifolium pratense for sowing of meadow sward on organic soil (format:  pdf, rozmiar:  173 kB)

 

Zdzisław Domiszewski

Effects of heating temperature on the quality of lipids during refrigerated storage of heated muscle tissue of baltic herring (Clupea harengus membran) (format:  pdf, rozmiar:  192 kB)

 

Andrzej Gregorczyk, Maria Katarzyna Swarcewicz

Assessment of uncertainty calculations of herbicide half-life in soil (format:  pdf, rozmiar:  143 kB)

 

Kazimierz Jankowski, Jacek Sosnowski, Jolanta Jankowska, Renata Kowalczyk

Impact of hydrogel and kind of soil cover on the general aspect of turf lawns (format:  pdf, rozmiar:  141 kB)

 

Ryszard Malinowski, Edward Niedźwiecki, Wojciech A. Kowalski, Mikołaj Protasowicki, Edward Meller

Characteristics of selected elements of natural environment of Chełminek island (format:  pdf, rozmiar:  170 kB)

Part I: Differentiation in morphological traits and properties of soils developed from sandy bottom sediments as a result of their afforestation on the island Chełminek (format:  pdf, rozmiar:  170 kB)

 

Bożena Michalska, Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz

Comparison of averaging methods for automatic air and soil temperature measurement