302 (25) 2013

SPIS TREŚCI

 

 

Wanda Bacieczko, Mariola Czajka

Interesujące stanowisko listery jajowatej Listera ovata (L.) R. Br. (Orchidaceae) w pobliżu Jeziora Łazienkowskiego w Człuchowie (województwo pomorskie)

 

Piotr Chełpiński, Anton Yordanov, Agnieszka Dobrowolska, Rafał Rozwarski,
Ireneusz Ochmian

Jakość owoców pięciu odmian Persymony (Diospyros kaki)

 

Marzena Gibczyńska, Sławomir Stankowski, Jacek Mazur, Leokadia Lewandowska

Badanie zawartości kadmu oraz odczynu w podłożach wykonanych z popiołów fluidalnych lub gleby w połączeniu z osadami ściekowymi, słomą i preparatem (EM-1)

 

Andrzej Greinert, Michał Drab

Efekty glebotwórcze rekultywacji leśnej terenów pogórniczych w okolicy Łęknicy

 

Andrzej Greinert, Michał Drab

Zawartość miedzi i cynku w rekultywowanych gruntach pokopalnianych rejonu Łęknicy

 

Dominika Guzek, Dominika Głąbska, Jacek Pietras, Paweł Plewa, Agnieszka Wierzbicka

Analiza zależności między poziomem marmurkowatości i zawartością tkanki łącznej w antrykocie a klasyfikacją umięśnienia i stopniem otłuszczenia tusz wołowych

 

Jolanta Jankowska

Wpływ metod zwalczania mniszka pospolitego (Taraxacum officinale) na względną jakość pokarmową siana łąkowego

 

Magdalena Klera, Wanda Bacieczko

Specyfika flory infrastruktury tramwajowej Szczecina jako przejaw skrajnej synantropizacji siedliska

 

Ignacy Kutyna, Ewelina Berkowska, Elżbieta Młynkowiak

Struktura geograficzno-historyczna flor zróżnicowanych biotopów oraz wybrane wskaźniki antropogeniczne

 

Krzysztof Siemianowski, Jerzy Szpendowski, Krzysztof Bohdziewicz, Piotr Kołakowski, Katarzyna Pawlikowska, Joanna Żylińska, Jacek Karol Bardowski

Wpływ zawartości suchej masy w mleku na skład oraz cechy sensoryczne twarogu kwasowego

 

Jacek Sosnowski, Kazimierz Jankowski

Wartość RFV Festulolium braunii uprawianej w mieszance z koniczyną łąkową na tle zróżnicowanego nawożenia azotem

 

 

 

CONTENTS

 

 

Wanda Bacieczko, Mariola Czajka

An interesting location of Listera ovata (L.) R. Br. (Orchidaceae) near Lazienkowskie Lake in Czluchów (Pomeranian District)

 

Piotr Chełpiński, Anton Yordanov, Agnieszka Dobrowolska, Rafał Rozwarski, 
Ireneusz Ochmian

Fruit quality of five Persimmon cultivars (Diospyros kaki)

 

Marzena Gibczyńska, Sławomir Stankowski, Jacek Mazur, Leokadia Lewandowska

Study of cadmium content and ph in the media made of fluidal ash or soil in combination with the sewage sludge, straw and effective microorganisms preparation (EM-1)

 

Andrzej Greinert, Michał Drab

Soil forming effects of forest reclamation on post-mining areas in the Łęknica locality

 

Andrzej Greinert, Michał Drab

Copper and zinc content in post-mining grounds in the Łęknica locality

 

Dominika Guzek, Dominika Głąbska, Jacek Pietras, Paweł Plewa, Agnieszka Wierzbicka

Relation of marbling and connective tissue quantity in cube roll with conformation and fat class of carcasses

 

Jolanta Jankowska

Impact of methods control of common dandelion (Taraxacum officinale) on the relative nutritional quality of meadow hay

 

Magdalena Klera, Wanda Bacieczko

Specifics of the flora of the tramway infastructure of Szczecin as the manifestation of an extreme synanthropization of the biotope

 

Ignacy Kutyna, Ewelina Berkowska, Elżbieta Młynkowiak

The geographical and historical strukture of floras of differentiated biotopes and the selected anthropogenic indices

 

Krzysztof Siemianowski, Jerzy Szpendowski, Krzysztof Bohdziewicz, Piotr Kołakowski, Katarzyna Pawlikowska, Joanna Żylińska, Jacek Karol Bardowski

Effect of the dry matter content in milk on the composition and sensory properties of acid tvarog cheese

 

Jacek Sosnowski, Kazimierz Jankowski

RFV value of Festulolium braunii cultivated in a mixture with red clover on the basic of against different nitrogen fertilization