304 (26) 2013

SPIS TREŚCI

 

 

Justyna Chudecka

Zawartość Zn, Cu, Pb oraz zasolenie gleb terenów zieleni zlokalizowanych w centrum Szczecina (format:  pdf, rozmiar:  136 kB)

 

Jolanta Jankowska

Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowego i herbicydu Starane 250 EC na zawartość ADL i popiołu surowego w runi łąkowej (format:  pdf, rozmiar:  165 kB)

 

Grzegorz Jarnuszewski, Edward Meller

Proporcje składników mineralnych w roślinach uprawianych na glebach pobagiennych nawożonych cynkiem i miedzią (format:  pdf, rozmiar:  152 kB)

 

Marcelina Krupa-Małkiewicz, Krzysztof Zieliński

Wpływ roślinnych regulatorów wzrostu (2,4-D, BAP, GA3) na namnażanie pędów i tworzenie tkanki kalusowej bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.) (format:  pdf, rozmiar:  193 kB)

 

Ignacy Kutyna, Grażyna Lachowicz, Katarzyna Malinowska

Zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych na obszarze wyrobiska "Krzynka" (format:  pdf, rozmiar:  418 kB)

 

Ewa Możdżer, Edward Krzywy

Ocena oddziaływania odpadów paleniskowych oraz kompostu z osadu ściekowego na zawartość mikroskładników w glebie po uprawie ślazowca pensylwańskiego (format:  pdf, rozmiar:  193 kB)

 

Ireneusz Ochmian, Józef Grajkowski, Piotr Chełpiński, Roman Strzelecki

Wpływ cięcia i mulczowania na plonowanie i jakość owoców winorośli odmiany Regent (format:  pdf, rozmiar:  488 kB)

 

Ireneusz Ochmian, Agnieszka Dobrowolska, Roman Strzelecki, Karolina Kozos

Porównanie jakości owoców trzech odmian porzeczki czarnej (Ribes nigrum L.) w zależności od ich wielkości (format:  pdf, rozmiar:  186 kB)

 

Beata Wiśniewska-Kadżajan

Wpływ nawożenia mineralnego NPK, organicznego obornikiem i podłożem popieczarkowym na zawartość oraz pobranie potasu i magnezu przez ruń łąkową (format:  pdf, rozmiar:  147 kB)

 

 

CONTENTS

 

Justyna Chudecka

The content of Zn, Cu, Pb and salinity of soils of green areas located in the center of Szczecin (format:  pdf, rozmiar:  136 kB)

 

Jolanta Jankowska

Effect of diferent nitrogen fertilization and Starane 250 EC herbicide concentration on the content of ADL and crude ash in meadow sward (format:  pdf, rozmiar:  165 kB)

 

Grzegorz Jarnuszewski, Edward Meller

Mineral element ratios in plants grown on post-bog soils fertilised with zinc and copper (format:  pdf, rozmiar:  152 kB)

 

Marcelina Krupa-Małkiewicz, Krzysztof Zieliński

The influence of plant growth regulators (2,4-D, BAP, GA3) on the shoots propagation and callus tissue induction of sweet basil (Ocimum basilicum L.) (format:  pdf, rozmiar:  193 kB)

 

Ignacy Kutyna, Grażyna Lachowicz, Katarzyna Malinowska

Differentiation of plant communities in the area of the "Krzynka" pit (format:  pdf, rozmiar:  418 kB)

 

Ewa Możdżer, Edward Krzywy

Evaluation of the effect of combustion wastes on mikroelements contents in soil after virginia fanpetals (Sida Hermaphrodita Rusby) cultivation (format:  pdf, rozmiar:  193 kB)

 

Ireneusz Ochmian, Józef Grajkowski, Piotr Chełpiński, Roman Strzelecki

The impact of cutting and mulching grapevine Regent on yielding and fruit quality (format:  pdf, rozmiar:  488 kB)

 

Ireneusz Ochmian, Agnieszka Dobrowolska, Roman Strzelecki, Karolina Kozos

Comparison of fruit quality of three blackcurrant cultivars (Ribes nigrum L.) depending on their size (format:  pdf, rozmiar:  186 kB)

 

Beata Wiśniewska-Kadżajan

Fertilization effect of mineral NPK, organic farmyard manure and mushroom's compost on the content and uptaking of potassium and magnesium by the meadow sward (format:  pdf, rozmiar:  147 kB)