304 (26) 2013

SPIS TREŚCI

 

 

Justyna Chudecka

Zawartość Zn, Cu, Pb oraz zasolenie gleb terenów zieleni zlokalizowanych w centrum Szczecina

 

Jolanta Jankowska

Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowego i herbicydu Starane 250 EC na zawartość ADL i popiołu surowego w runi łąkowej

 

Grzegorz Jarnuszewski, Edward Meller

Proporcje składników mineralnych w roślinach uprawianych na glebach pobagiennych nawożonych cynkiem i miedzią

 

Marcelina Krupa-Małkiewicz, Krzysztof Zieliński

Wpływ roślinnych regulatorów wzrostu (2,4-D, BAP, GA3) na namnażanie pędów i tworzenie tkanki kalusowej bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.)

 

Ignacy Kutyna, Grażyna Lachowicz, Katarzyna Malinowska

Zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych na obszarze wyrobiska "Krzynka"

 

Ewa Możdżer, Edward Krzywy

Ocena oddziaływania odpadów paleniskowych oraz kompostu z osadu ściekowego na zawartość mikroskładników w glebie po uprawie ślazowca pensylwańskiego

 

Ireneusz Ochmian, Józef Grajkowski, Piotr Chełpiński, Roman Strzelecki

Wpływ cięcia i mulczowania na plonowanie i jakość owoców winorośli odmiany Regent

 

Ireneusz Ochmian, Agnieszka Dobrowolska, Roman Strzelecki, Karolina Kozos

Porównanie jakości owoców trzech odmian porzeczki czarnej (Ribes nigrum L.) w zależności od ich wielkości

 

Beata Wiśniewska-Kadżajan

Wpływ nawożenia mineralnego NPK, organicznego obornikiem i podłożem popieczarkowym na zawartość oraz pobranie potasu i magnezu przez ruń łąkową

 

 

CONTENTS

 

Justyna Chudecka

The content of Zn, Cu, Pb and salinity of soils of green areas located in the center of Szczecin

 

Jolanta Jankowska

Effect of diferent nitrogen fertilization and Starane 250 EC herbicide concentration on the content of ADL and crude ash in meadow sward

 

Grzegorz Jarnuszewski, Edward Meller

Mineral element ratios in plants grown on post-bog soils fertilised with zinc and copper

 

Marcelina Krupa-Małkiewicz, Krzysztof Zieliński

The influence of plant growth regulators (2,4-D, BAP, GA3) on the shoots propagation and callus tissue induction of sweet basil (Ocimum basilicum L.)

 

Ignacy Kutyna, Grażyna Lachowicz, Katarzyna Malinowska

Differentiation of plant communities in the area of the "Krzynka" pit

 

Ewa Możdżer, Edward Krzywy

Evaluation of the effect of combustion wastes on mikroelements contents in soil after virginia fanpetals (Sida Hermaphrodita Rusby) cultivation

 

Ireneusz Ochmian, Józef Grajkowski, Piotr Chełpiński, Roman Strzelecki

The impact of cutting and mulching grapevine Regent on yielding and fruit quality

 

Ireneusz Ochmian, Agnieszka Dobrowolska, Roman Strzelecki, Karolina Kozos

Comparison of fruit quality of three blackcurrant cultivars (Ribes nigrum L.) depending on their size

 

Beata Wiśniewska-Kadżajan

Fertilization effect of mineral NPK, organic farmyard manure and mushroom's compost on the content and uptaking of potassium and magnesium by the meadow sward